Giải bài 117, 118, 119, 120 trang 30 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 30 bài 12 số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 117: Điền các dấu …

Câu 117 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Điền các dấu (left( { in , notin , subset } right)) thích hợp vào ô trống:

(eqalign{
& – 2 ldots ..Q;1 ldots ..R;sqrt 2 …..I cr
& – 3{1 over 5}…..Z;sqrt 9 …..N;N…..R cr} )

Bạn đang xem: Giải bài 117, 118, 119, 120 trang 30 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

(eqalign{
& – 2 in Q;1 in R;sqrt 2 in I cr
& – 3{1 over 5} notin Z;sqrt 9 in N;N subset R cr} )

 

Câu 118 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

So sánh các số thực:

a) 2,(15) và 2,(14)                              

b) -0,2673 và -0,267(3)

c) 1,(2357) và 1,2357                         

d) 0,(428571) và ({3 over 7})

Giải

a) 2,(15)  > 2,(14)                              

b) -0,267 (3) = -0,267333…

(eqalign{
& c)1,(2357) = 1 + 0,left( {2357} right) = 2357.0,left( {0001} right) = 1 + {{2357} over {9999}} cr
& 1,2357 = 1 + 0,2357 = 1 + {{2357} over {10000}} cr
& {{2357} over {9999}} > {{2357} over {10000}} cr})

Vậy 1,(2357) > 1,2357

({rm{d}})0,(42857) = 428571.0,(000001) )

(= 428571.{1 over {999999}} = {{428571} over {999999}} = {3 over 7}) 

 


Câu 119 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

( – 1,75; – 2;0;5{6 over 3};pi ;{{22} over 7};sqrt 5 )                  

Giải

Ta có:

(sqrt 5  

( – 2

 


Câu 120 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính bằng cách hợp lý:

({rm{A}} = ( – 5,85) + left{ {left[ {left( { + 41,3} right) + left( { + 5} right)} right] + left( { + 0,85} right)} right}) 

(B = left( { – 87,5} right) + left{ {left( { + 87,5} right) + left[ {left( { + 3,8} right) + ( – 0,8)} right]} right}) 

(C = left[ {left( { + 9,5} right) + left( { – 13} right)} right] + left[ {left( { – 5} right) + left( { + 8,5} right)} right]) 

Giải

(eqalign{
& {rm{A}} = ( – 5,85) + left{ {left[ {left( { + 41,3} right) + left( { + 5} right)} right] + left( { + 0,85} right)} right} cr
& = left{ {left( { – 5,85} right) + left[ {left( { + 5} right) + left( { + 0,85} right)} right]} right} + left( { + 41,3} right) cr
& = left{ {left( { – 5,85} right) + left( { + 5,85} right)} right} + left( { + 41,3} right) cr
& = 41,3 cr} )

(eqalign{
& B = left( { – 87,5} right) + left{ {left( { + 87,5} right) + left[ {left( { + 3,8} right) + ( – 0,8)} right]} right} cr
& = left[ {left( { – 87,5} right) + left( { + 87,5} right)} right] + left[ {left( { – 3,8} right) + ( – 0,8)} right] cr
& = 0 + 3 = 3 cr} )

(eqalign{
& C = left[ {left( { + 9,5} right) + left( { – 13} right)} right] + left[ {left( { – 5} right) + left( { + 8,5} right)} right] cr
& = left[ {left( { + 9,5} right) + left( { + 8,5} right)} right] + left[ {left( { – 13} right) + ( – 5)} right] cr
& = 18 + ( – 18) = 0 cr} )

Trường

 

 

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-117-118-119-120-trang-30-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp