Giải bài 12, 13, 14 trang 7 SBT Toán 9 tập 1

0
49
Rate this post

Giải bài tập trang 7 bài 2 căn bậc hai và hằng đẳng thức Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 12: Tìm x để căn thức sau có nghĩa…

Câu 12 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm x để căn thức sau có nghĩa:

a) (sqrt { – 2x + 3} )

Bạn đang xem: Giải bài 12, 13, 14 trang 7 SBT Toán 9 tập 1

b) (sqrt {{2 over {{x^2}}}} )

c) (sqrt {{4 over {x + 3}}} )

d) (sqrt {{{ – 5} over {{x^2} + 6}}} )

Gợi ý làm bài

a) Ta có: (sqrt { – 2x + 3} ) có nghĩa khi và chỉ khi:

( – 2x + 3 ge 0 Leftrightarrow  – 2x ge  – 3 Leftrightarrow x le {3 over 2})

b) Ta có: (sqrt {{2 over {{x^2}}}} ) có nghĩa khi và chỉ khi:

({2 over {{x^2}}} ge 0 Leftrightarrow {x^2} ge 0 Leftrightarrow x ne 0)

c) Ta có: (sqrt {{4 over {x + 3}}} ) có nghĩa khi và chỉ khi:

({4 over {x + 3}} > 0 Leftrightarrow x + 3 > 0 Leftrightarrow x >  – 3)

d) Ta có: ({x^2} ge 0) với mọi x nên x2 + 6 > 0 với mọi x

Suy ra ({{ – 5} over {{x^2} + 6}}

Vậy không có giá trị nào của x để (sqrt {{{ – 5} over {{x^2} + 6}}} ) có nghĩa

 


Câu 13 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Rút gọn rồi tính:

a) (5sqrt {{{( – 2)}^4}} )

b) ( – 4sqrt {{{( – 3)}^6}} )

c) (sqrt {sqrt {{{( – 5)}^8}} } )

d) (2sqrt {{{( – 5)}^6}}  + 3sqrt {{{( – 2)}^8}} )

Gợi ý làm bài

a) (eqalign{
& 5sqrt {{{( – 2)}^4}} = 5sqrt {{{left[ {{{( – 2)}^2}} right]}^2}} cr 
& = 5.left| {{{( – 2)}^2}} right| = 5.4 = 20 cr} )

b) (eqalign{
& – 4sqrt {{{( – 3)}^6}} = – 4sqrt {{{left[ {{{left( { – 3} right)}^3}} right]}^2}} cr 
& = – 4.left| {{{left( { – 3} right)}^3}} right| = – 4.left| { – 27} right| cr 
& = – 4.27 = – 108 cr} )

c) (eqalign{
& sqrt {sqrt {{{( – 5)}^8}} } = sqrt {sqrt {{{left[ {{{left( { – 5} right)}^4}} right]}^2}} } cr 
& = sqrt {{{( – 5)}^4}} = sqrt {{{left[ {{{left( { – 5} right)}^2}} right]}^2}} cr 
& = left| {{{( – 5)}^2}} right| = 25 cr} )

d) (eqalign{
& 2sqrt {{{( – 5)}^6}} + 3sqrt {{{( – 2)}^8}} cr 
& = 2.sqrt {{{left[ {{{left( { – 5} right)}^3}} right]}^2}} + 3.sqrt {{{left[ {{{left( { – 2} right)}^4}} right]}^2}} cr} )

(eqalign{
& = 2.left| {{{( – 5)}^3}} right| + 3.left| {{{( – 2)}^4}} right| cr 
& = 2.left| { – 125} right| + 3.left| {16} right| cr 
& = 2.125 + 3.16 = 298 cr} )

 


Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (sqrt {{{left( {4 + sqrt 2 } right)}^2}} );

b) (sqrt {{{left( {3 – sqrt 3 } right)}^2}} );

c) (sqrt {{{left( {4 – sqrt {17} } right)}^2}} );

d) (2sqrt 3  + sqrt {{{left( {2 – sqrt 3 } right)}^2}} ).

Gợi ý làm bài

a) (sqrt {{{left( {4 + sqrt 2 } right)}^2}}  = left| {4 + sqrt 2 } right| = 4 + sqrt 2 )

b) (sqrt {{{left( {3 – sqrt 3 } right)}^2}}  = left| {3 – sqrt 3 } right| = 3 – sqrt 3 )

c) (sqrt {{{left( {4 – sqrt {17} } right)}^2}}  = left| {4 – sqrt {17} } right| = sqrt {17}  – 4)

d) (eqalign{
& 2sqrt 3 + sqrt {{{left( {2 – sqrt 3 } right)}^2}} = 2sqrt 3 + left| {2 – sqrt 3 } right| cr 
& = 2sqrt 3 + 2 – sqrt 3 = sqrt 3 + 2 cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-12-13-14-trang-7-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp