Giải bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 32 bài 12 số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 127: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ…

Câu 127 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25

Bạn đang xem: Giải bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) ({3 over 4}.y =  – 2,25;{3 over 4} + y =  – 2,25)

c) 0,95. z = -18,05 ; 0,95 + z = -18,05

Giải

(eqalign{
& a.5.x = 6,25 Leftrightarrow x = 6,25:5 Leftrightarrow x = {rm{1}},25 cr
& 5 + x = 6,25 Leftrightarrow x = 6,25 – 5 Leftrightarrow x = 1,25 cr} )

(eqalign{
& b){3 over 4}.y = – 2,25 Leftrightarrow y = – 2,25;{3 over 4} cr
& Leftrightarrow y = – 2,25:0,75 Leftrightarrow y = – 3 cr
& {3 over 4} + y = – 2,25 Leftrightarrow y = – 2,25 – {3 over 3} cr
& Leftrightarrow y = – 2,25 – 0,75 Leftrightarrow y = – 3 cr} ) 

(eqalign{
& c)0,95.{rm{ }}z = – 18,05 cr
& Leftrightarrow z = – 18,05:0,95 cr
& Leftrightarrow z = – 19 cr
& 0,95 + z = – 18,05 cr
& Leftrightarrow z = – 18,05 – 0,95 cr
& Leftrightarrow z = – 19 cr} )

Ta có: ax =  b (a ≠ 0) và a +x = b

Suy ra: ({rm{x}} = {b over a} = b – a Leftrightarrow b = a(b – a) Leftrightarrow b = ab – {a^2})

( Leftrightarrow {a^2} = ab – b Leftrightarrow {a^2} = b(a – 1))             

Nếu a ≠1  ta có (b = {{{a^2}} over {a – 1}})

Chọn: a = 5( Rightarrow ) b = 6,25 trường hợp a

Chọn: ({rm{a}} = {3 over 4} Rightarrow b =  – 2,25) trường hợp b

Chọn: a = 0,95( Rightarrow ) c = -18,05 trường hợp c

 


Câu 128 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính (P = {{{{left( {81,624:4,8 – 4,505} right)}^2} + 125.0,75} over {left{ {{{left[ {{{left( {0,44} right)}^2}:0,88 + 3,53} right]}^2} – {{left( {2,75} right)}^2}} right}:0,52}})

Giải

(eqalign{
& P = {{{{left( {81,624:4,8 – 4,505} right)}^2} + 125.0,75} over {left{ {{{left[ {{{left( {0,44} right)}^2}:0,88 + 3,53} right]}^2} – {{left( {2,75} right)}^2}} right}:0,52}} cr
& = {{{{(17,005 – 4,505)}^2} + 93,75} over {left[ {{{left[ {left( {0,1936:0,88} right) + 3,53} right]}^2} – 7,5625} right]:0,52}} cr
& = {{{{left( {12,5} right)}^2} + 93,75} over {left[ {{{left( {0,22 + 3,53} right)}^2} – 7,5625} right]:0,52}} cr
& = {{156,25 + 93,75} over {left[ {{{left( {3,75} right)}^2} – 7,5625} right]:0,52}} cr
& = {{250} over {left( {14,0625 – 7,5625} right):0,52}} cr
& = {{250} over {6,5:0,52}} = {{250} over {12,5}} = 20 cr} )


 


Câu 129 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị ấy:

a) ({rm{}}X = sqrt {144} ) 

        A = 72                        B = 12                        C = -12

b) (Y = sqrt {25 – 9} )

       A = 5 – 3                     B = 8                          C = 4

c) (Z = sqrt {4 + 36 + 81} ) 

({rm{A}} = 2 + 6 + 9)               (B =  pm 11)                  (C = 11)

Giải

a) ({rm{}}X = sqrt {144}  = 12). Vậy chọn đáp án B

b) (Y = sqrt {25 – 9}  = sqrt {16}  = 4). Vậy chọn đáp án C

c) (Z = sqrt {4 + 36 + 81}  = sqrt {121}  = 11). Vậy chọn đáp án C

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-127-128-129-trang-31-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp