Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 9, 10 SBT Toán 7 tập 1

0
34
Rate this post

Giải bài tập trang 11 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 14: Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn…

Câu 14 trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

({rm{A}} = {2 over 3} + {3 over 4}.left( {{{ – 4} over 9}} right))

Bạn đang xem: Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 9, 10 SBT Toán 7 tập 1

(B = 2{3 over {11}}.1{1 over {12}}.left( { – 2,2} right))

(C = left( {{3 over 4} – 0,2} right).left( {0,4 – {4 over 5}} right))

Giải

({rm{A}} = {2 over 3} + {3 over 4}.left( {{{ – 4} over 9}} right) = {2 over 3} + {{ – 1} over 3} = {1 over 3})

(B = 2{3 over {11}}.1{1 over {12}}.left( { – 2,2} right) = {{25} over {11}}.{{13} over {12}}.{{ – 22} over {10}} = {{ – 65} over {12}})

(C = left( {{3 over 4} – 0,2} right).left( {0,4 – {4 over 5}} right) = left( {{3 over 4} – {1 over 5}} right).left( {{2 over 5} – {4 over 5}} right))

( = left( {{{15} over {20}} – {4 over {20}}} right).left( {{{ – 2} over 5}} right) = {{11} over {20}}.left( {{{ – 2} over 5}} right) = {{ – 11} over {50}})

Ta có: ({{ – 65} over {12}}

Vậy B

 


Câu 15 trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng:

(4{5 over 9}:2{5 over {18}} – 7

Giải

(4{5 over 9}:2{5 over {18}} – 7

({{41} over 9}:{{41} over {18}} – 7

({{41} over 9}.{{18} over {41}} – 7

(2 – 7

( – 5

Vì x ∈ Z nên ({rm{x}} in left{ { – 4; – 3; – 2; – 1} right})

 


Câu 16 trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm x ∈ Q, biết rằng:

(a){{11} over {12}} – left( {{2 over 5} + x} right) = {2 over 3})

(b)2{rm{x}}.left( {x – {1 over 7}} right) = 0)

(c){3 over 4} + {1 over 4}:x = {2 over 5})

Giải

(a){{11} over {12}} – left( {{2 over 5} + x} right) = {2 over 3} Leftrightarrow left( {{2 over 5} + x} right) = {{11} over {12}} – {2 over 3}) 

( Leftrightarrow {2 over 5} + x = {{11} over {12}} – {8 over {12}} Leftrightarrow {2 over 5} + x = {1 over 4})

(Rightarrow x = {1 over 4} – {2 over 5} Leftrightarrow x = {5 over {20}} – {8 over {20}} Leftrightarrow x =  – {3 over {20}})

(b)2{rm{x}}.left( {x – {1 over 7}} right) = 0 Leftrightarrow 2{rm{x}} = 0) hoặc ({rm{x}} – {1 over 7} = 0)

(Rightarrow x = 0) hoặc (x = {1 over 7}). Vậy x = 0 hoặc (x = {1 over 7})

(c){3 over 4} + {1 over 4}:x = {2 over 5} Leftrightarrow {1 over 4}:x = {2 over 5} – {3 over 4} Leftrightarrow {1 over 4}:x = {8 over {20}} – {{15} over {20}})

({1 over 4}:x = {{ – 7} over {20}} Leftrightarrow x = {1 over 4}:{{ – 7} over {20}} Leftrightarrow x = {1 over 4}.{{ – 20} over 7} = {{ – 5} over 7})

 


Câu 17 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

(P = {{0,75 – 0,6 + {3 over 7} + {3 over {13}}} over {2,75 – 2,2 + {{11} over 7} + {{11} over {13}}}})

Giải

(P = {{0,75 – 0,6 + {3 over 7} + {3 over {13}}} over {2,75 – 2,2 + {{11} over 7} + {{11} over {13}}}} )

    (= {{3.left( {{1 over 4} – {1 over 5} + {1 over 7} + {1 over {13}}} right)} over {11.left( {{1 over 4} – {1 over 5} + {1 over 7} + {1 over {13}}} right)}} )

    (= {3 over {11}}) 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-14-15-16-17-trang-9-10-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp