Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

0
56
Rate this post

Giải bài tập trang 54 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 20: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau…

Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2;                b) y = x + 2;                 

Bạn đang xem: Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

c) y = 0,5x – 3;                 d) y = x – 3;  

e) y = 1,5x – 1;                 g) y = 0,5x + 3.

Giải:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

(y = 1,5x + 2) và (y = x + 2)

(y = x + 2) và (y = 0,5x – 3)

(y = 1,5x + 2) và (y = 0,5x + 3)

Các cặp đường thẳng song song là:

(y = 1,5x + 2) và (y = 1,5x – 1)

(y = x + 2) và (y = x – 3)

(y = 0,5x – 3) và (y = 0,5x + 3)

 

Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất (y = mx + 3) và (y = (2m + 1)x – 5). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Giải:

a) Để hai đường thẳng song song thì:

(left{begin{matrix} m=2m+1\ 3neq -5,,(luôn ,,đúng) end{matrix}right.)

(Rightarrow m=-1)

b) Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

(mneq 2m+1Leftrightarrow mneq -1)

 

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số (y = ax + 3). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng (y = -2x).

b) Khi  x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Giải:

a) Để hai hàm số (y = ax + 3) và (y = -2x) song song với nhau thì hệ số đứng trước x phải bằng nhau.

Tức là: (a = -2)

b) Với (x = 2), (y = 7) thì hàm số trở thành:

(7=2a+3Rightarrow a=2)

 


Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 23. Cho hàm số (y = 2x + b). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3;

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).

Giải

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng (-3) có nghĩa là (x=0;y=-3)

(Leftrightarrow -3=0.2+bRightarrow b=-3)

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm (A(1; 5)) có nghĩa là tọa độ A thỏa mãn phương trình hàm số

(Leftrightarrow 5=2.1+bRightarrow b=3)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-20-21-22-23-trang-54-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp