Giải bài 21, 22, 23 trang 22 SBT Toán lớp 7 tập 2

0
137
Rate this post

Giải bài tập trang 22 bài 4 đơn thức đồng dạng Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 21: Tính tổng…

Câu 21 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính tổng:

a) ({rm{}}{x^2} + 5{{rm{x}}^2} + ( – 3{{rm{x}}^2}))

Bạn đang xem: Giải bài 21, 22, 23 trang 22 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) (5{rm{x}}{y^2} + {1 over 2}x{y^2} + {1 over 4}x{y^2} + left( { – {1 over 2}} right)x{y^2})

c) (3{{rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{rm{x}}^2}{y^2}{z^2}) 

Giải

a) ({rm{}}{x^2} + 5{{rm{x}}^2} + ( – 3{{rm{x}}^2}) )

(= (1 + 5 – 3){x^2} )

(= 3{{rm{x}}^2})

b) (5{rm{x}}{y^2} + {1 over 2}x{y^2} + {1 over 4}x{y^2} + left( { – {1 over 2}} right)x{y^2} )

(= left( {5 + {1 over 2} + {1 over 4} – {1 over 2}} right)x{y^2} )

(= {{11} over 2}x{y^2})

c) (3{{rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{rm{x}}^2}{y^2}{z^2} )

(= left( {1 + 3} right){{rm{x}}^2}{y^2}{z^2} )

(= 4{{rm{x}}^2}{y^2}{z^2})

 

Câu 22 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính:

a) (xyz – 5xyz;)

b) ({x^2} – {1 over 2}{x^2} – 2{{rm{x}}^2})

Giải

a) (xyz – 5xyz = left( {1 – 5} right)xyz =  – 4xyz)

b) ({x^2} – {1 over 2}{x^2} – 2{{rm{x}}^2} = left( {1 – {1 over 2} – 2} right){{rm{x}}^2} =  – {3 over 2}{{rm{x}}^2})

 


Câu 23 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Điền đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) …….. + 5xy  = – 3xy

b) (…… + …… – {x^2}{rm{z}} = 5{{rm{x}}^2}{rm{z}})

Giải

a) -8xy + 5xy  = – 3xy

b) (4{{rm{x}}^2}{rm{z}} + 2{{rm{x}}^2}{rm{z}} – {x^2}{rm{z}} = 5{{rm{x}}^2}{rm{z}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-21-22-23-trang-22-sbt-toan-lop-7-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp