Giải bài 8, 9 trang 6 SBT Toán 7 tập 1

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 8: So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất…

Câu 8 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất:

a) ({rm{}}{{ – 1} over 5}

Bạn đang xem: Giải bài 8, 9 trang 6 SBT Toán 7 tập 1

b) ({{267} over { – 268}} > {{ – 1347} over {1343}})

c) ({{ – 13} over {38}}

d) ({rm{}}{{ – 18} over {31}} = {{ – 181818} over {313131}})

Giải

({rm{a}}.{{ – 1} over 5} {0 over {1000}} = 0) 

Vậy ({{ – 1} over 5}

b) ({{267} over { – 268}} = {{ – 267} over {268}} > {{ – 268} over {268}} =  – 1;)

({{ – 1347} over {1343}}

Vậy ({{267} over { – 268}} > {{ – 1347} over {1343}})

c) ({{ – 13} over {38}} {{ – 29} over {87}} = {{ – 1} over 3})

Vậy ({{ – 13} over {38}}

d) ({rm{}}{{ – 18} over {31}} = {{ – 18.10101} over {31.10101}} = {{ – 181818} over {313131}})

Vậy ({rm{}}{{ – 18} over {31}} = {{ – 181818} over {313131}})


Câu 9 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Cho a, b ∈ Z, b> 0. So sánh hai số hữu tỉ ({a over b}) và ({{a + 2001} over {b + 2001}})

Giải

Ta có: a(b +2001) = ab + 2001a

            b(a +2001)=ab + 2001b

vì b >0 nên b + 2001 > 0

a) Nếu a > b thì ab + 2001a > ab + 2001b

(Rightarrow aleft( {b + 2001} right) > bleft( {a + 2001} right) Rightarrow {a over b} > {{a + 2001} over {b + 2001}})

b) Nếu a

(Rightarrow aleft( {b + 2001} right)

c) Nếu a = b thì ({a over b} = {{a + 2001} over {b + 2001}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-8-9-trang-6-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp