Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng

0
67
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng được lập ra dùng để giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ CAND
CỤC CHÍNH SÁCH
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng

Số: …../GT-X33

Hà Nội, ngày …….. tháng……. năm …

GIẤY GIỚI THIỆU
Chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…………..

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân giới thiệu

Ông (bà)…………………………..………..…Sinh ngày…………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………….…………….…………..……

Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ:…… năm…… tháng, với mức trợ cấp kể từ ngày 01/01/2012 là:……..……đồng.

(Bằng chữ:………………………………………………)

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2012 được điều chỉnh theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ là:

…………………….đồng x 1,265 = ……..………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………………..)

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ là:

…………………….đồng x 1,096 =……..………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………………..)

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 được điều chỉnh theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ là:

……………….đồng x 1,08 =……..………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………..)

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2016 được điều chỉnh theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ là:

……………….đồng + 150.000 đồng =……..………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………..)

Trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 được điều chỉnh theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ là:

……………….đồng x 1,0744 =……..………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………..)

Nơi nhận trợ cấp:…………………………………………………

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)……………….. tiếp nhận hồ sơ và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với ông (bà) có tên trên theo quy định.

Kèm theo gồm:

– Hồ sơ của ông (bà)…………………….………

– Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng của Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, P3.

CỤC TRƯỞNG

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-gioi-thieu-chi-tra-che-do-tro-cap-hang-thang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp