Giấy nhận lưu giữ di chúc

0
64
Rate this post

Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc.

Bạn có thể tham khảo giấy nhận lưu giữ di chúc theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Giấy nhận lưu giữ di chúc

————————

GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm …., (……………………………………………………) tại trụ sở Văn phòng Công chứng …………..

Ông(bà): …………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày ……/……/…… tại ……………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………..…………………………

Tôi, ………., công chứng viên Văn phòng Công chứng ………….., nhận lưu giữ di chúc do ông (bà) ………………………………… lập ngày …../…../………..

Tôi đã niêm phong bản di chúc này trước mặt người lập di chúc.

Theo yêu cầu của người lập di chúc, khi cần thiết, công chứng viên báo tin cho những người có liên quan sau đây: (ghi họ tên, địa chỉ của những người có liên quan) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy nhận lưu giữ di chúc này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho người lập di chúc …… bản chính; Lưu tại Văn phòng Công chứng ………….. một bản chính.

Số công chứng ..………, quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-nhan-luu-giu-di-chuc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp