Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

0
89
Rate this post

Các bạn có thể xem thêm mẫu Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sau:

PHỤ LỤC IX
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Cơ quan cấp giấy phép)

Bạn đang xem: Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

————–
Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ;

Căn cứ ………………..………………………………………………………………………

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân);

Theo đề nghị của ……………………………………………………………………………

(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ……………………….…………………………

Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………..……………………

Tên tổ chức viết tắt (nếu có): ………………………..………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số: ………….. ngày ….. tháng ….. năm ……….. do ……….. cấp.

Mã số xuất nhập khẩu (nếu có): ………………….…………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………..………………………………………………………

Nhập khẩu vào Việt Nam các loại tem bưu chính sau đây:

STT Tên mặt hàng
Xuất xứ Số lượng

Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Giấy phép này chỉ được sử dụng một lần, không được gia hạn và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày …………………………………………………………

Điều 3. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên tổ chức, cá nhân); 02 bản lưu tại (cơ quan cấp phép) và sao gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-phep-nhap-khau-tem-buu-chinh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp