Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

0
69
Rate this post

Các bạn có thể xem thêm biểu mẫu Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông sau:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ

————

Bạn đang xem: Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

Số: /GP-XBPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số ……. ngày ….. tháng ….. năm 20 … của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho (báo, tạp chí);

Theo đề nghị tại Văn bản số ngày ….. tháng ….. năm 20 … của (cơ quan chủ quản);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN THEO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản:

– Địa chỉ:

– Điện thoại: ………………………….. Fax:

2. Tên cơ quan báo chí:

– Giấy phép hoạt động báo chí số: ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 …

– Địa chỉ:

– Điện thoại: ………………………… Fax:

– Email: …………………………….. Website:

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

4. Cơ quan báo chí được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung từ ngày …… tháng ….. năm 20 …

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép này.

Nơi nhận:
– Tổ chức được cấp phép;
– Cơ quan báo chí;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội Nhà báo Việt Nam;
– Lưu: VT, CBC, ( ).

BỘ TRƯỞNG

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-phep-sua-doi-bo-sung-nhung-quy-dinh-trong-giay-phep-hoat-dong-bao-chi-in/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp