Giấy phép xuất bản số phụ

0
59
Rate this post

Các bạn có thể xem thêm biểu mẫu Giấy phép xuất bản số phụ ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông sau:

Mẫu số 8

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ

Bạn đang xem: Giấy phép xuất bản số phụ

————

Số: /GP-XBPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ
————————
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị tại Văn bản số … ngày ….. tháng ….. năm 20 … của…..;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản:

– Địa chỉ:

– Điện thoại: ………………………….. Fax:

2. Tên cơ quan báo chí:

– Địa chỉ:

– Điện thoại: ………………………… Fax:

– Email: …………………………….. Website:

3. Mục đích và nội dung xuất bản số phụ:

4. Đối tượng phục vụ:

5. Phạm vi phát hành chủ yếu:

6. Thể thức xuất bản:

– Tên gọi:

– Ngôn ngữ thể hiện:

– Kỳ hạn xuất bản:

– Khuôn khổ:

– Số trang:

– Số lượng:

– Nơi in:

7. Phương thức phát hành:

8. Người chịu trách nhiệm xuất bản:

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Điện thoại:

9. Giấy phép xuất bản số phụ có hiệu lực từ ngày … đến hết ngày …..

10. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép này.

Nơi nhận:
– Cơ quan được cấp phép;
– Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Hội Nhà báo VN;
– Lưu: VT, CBC, (…).

BỘ TRƯỞNG

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-phep-xuat-ban-so-phu/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp