Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

0
79
Rate this post

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

Mẫu số 15

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN

Bạn đang xem: Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

—————-

Số: ………../…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
—————-

– Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

– Xét giấy đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm ngày …. tháng …. năm …. của ………:

1. Xác nhận Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số …………, ngày …… tháng … năm …… của ………………..(tên cơ sở nhập khẩu) đã đăng ký tại Cục Xuất bản với tổng số: …….. tên xuất bản phẩm và tổng số ………bản.

– Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký nhập khẩu là:…. xuất bản phẩm với tổng số bản: ……..bản và tổng số băng, đĩa, cassette …………

– Từ nước (xuất xứ): …………………….……………………………….

– Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……..………………………………..

– Cửa khẩu nhập: …..…………………………………………………….

2. Yêu cầu cơ sở nhập khẩu thực hiện (nếu có):

– Thẩm định nội dung xuất bản phẩm sau đây và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi phát hành:
……………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………

– Không được nhập khẩu xuất bản phẩm sau đây:
…………………………………………………..…………………..
……………………………………………………..………………..

3. Giấy xác nhận này có giá trị thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Kèm theo giấy xác nhận này là danh mục chi tiết xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, có đóng dấu của Cục Xuất bản./.

Nơi nhận:
– Cơ sở nhập khẩu (02 bản);
– Lưu VT, …

CỤC TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-xac-nhan-dang-ky-danh-muc-xuat-ban-pham-nhap-khau-de-kinh-doanh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp