Hóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 20

0
66
Rate this post

Hóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí được biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 20

Tỉ khối của chất khí

a. Chất khí A với chất khí B

Dùng để so sánh khi A nhẹ hơn hay nặng hơn khí B bao nhiêu lần

Kí hiệu dA/B

Cách tính dA/B = Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 20

Khi dA/B > 1 ⇒ khí A nặng hơn khí B

dA/B = 1 ⇒ khí A bằng khí B

dA/B < 1 ⇒ khí A nhẹ hơn khí B

b. Chất khí A với không khí

Tương tự như phần a. không khí đóng vai trò như chất khí B với Mkk = 29(g/mol)

Kí hiệu dA/kk

Thí dụ

So sánh khí oxi với không khí

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 20 ⇒ Oxi nặng hơn không khí 32/29 lần

Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 20

Bài 1 (trang 69 SGK Hóa 8)

Có những khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , CO , SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?

b) Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần?

Lời giải:

a) Nhận xét: Trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất MH2 = 2g/mol vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,966 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

dO2/kk = 32/29 ≈ 1,103 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

dCO/kk = 28/29 ≈ 0,966 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần)

Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8)

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

Lời giải:

Khối lượng mol của những khí cho:

a) dX/O2 = Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8) = 1,375 ⇒ MX = 1,375 x 32 = 44 g/mol;

dY/O2 = Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8) = 0,0625 ⇒ MY = 0,0625 x 32 = 2 g/mol.

b) dX/kk = Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8) = 2,207 ⇒ MX = 29 x 2,207 = 64 g/mol;

dY/kk = Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8) = 1,172 ⇒ MY = 29 x 1,172 = 34 g/mol.

Bài 3 (trang 69 SGK Hóa 8)

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích việc làm này?

Lời giải:

Ta có:

Bài 3 (trang 69 SGK Hóa 8)

a) Đặt ngửa bình thu được những khí có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1

– Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần

– Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình thu được những khí còn lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1:

– Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bằng 0,07 lần không khí

– Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bằng 0,55 lần không khí.

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 20 (có đáp án)

Câu 1: Khí nào nặng nhất trong các khí sau

A. CH4

B. CO2

C. N2

D. H2

Đáp án: B

dCO2/kk = 1,5 (1), dCH4/kk = 0,55; dN2/kk = 0,96; dH2/kk = 0,07

Ta thấy dCO2/kk lớn nhất nên khí CO2 nặng nhất

Câu 2: Khí A có dA/kk > 1 là khí nào

A. H2

B. N2

C. O2

D. NH3

Đáp án: C

Vì dO2 = 32/29 > 1

Câu 3: Có thể thu khí N2 bằng cách nào

A. Đặt đứng bình

B. Đặt úp bình

C. Đặt ngang bình

D. Cách nào cũng được

Đáp án: B

Do dN2/kk= 28/29 < 1 → N2 nhẹ hơn không khí

Câu 4: Cho X có dX/kk = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

A. CO

B. NO

C. N2O

D. N2

Đáp án: C

Có 2 nguyên tố Nito nên đáp án có thể là c hoặc d.

Tính dN2O/kk = 1,52

Câu 5: Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Có 2 cách:

+ so sánh M

+ so sánh dA/kk vs dB/kk

Câu 6: Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Đáp án: C

Số khí nhẹ hơn không khí là: H2O, N2, H2

Câu 7: Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B

Số khí nặng hơn không khí là: CO2, SO2, N2O

Câu 8: Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Đáp án: A

dSO2/kk = 64/29 = 2,2 > 1 nên SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần

Câu 9: Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2

A. N2 nặng hơn O2 1,75 lần

B. O2 nặng hơn N2 1,75 lần

C. N2 = O2

D. Không đủ điều kiện để kết luận

Đáp án: B

dO2/N2 = 32/28 = 1,75 > 1 nên khí oxi nặng hơn khí nito 1,75 lần

Câu 10: Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

A. CO2, CH4, NH3

B. CO2, H2O, CH4, NH3

C. CO2, SO2,N2O

D. N2, H2, SO2,N2O, CH4, NH3

Đáp án: C

Vì tỉ khối của 3 khí CO2, SO2,N2O so với không khí lớn hơn 1 nên có thể thu đứng bình

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí do biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Tỉ khối của chất khí. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: Trường

 Hoá học 8

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/hoa-hoc-8-bai-20-ti-khoi-cua-chat-khi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp