Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

0
37
Rate this post

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã ra đời như thế nào và các giai đoạn phát triển chủ yếu của nó?

Câu 2. Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán đầu thế kỷ XIX?

Bạn đang xem: Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 3. Đâu là sự ra đời và các giai đoạn phát triển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 4. Đâu là đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 5. Đâu là cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 6. Vì sao nói Đảng cộng sản là nhân tố đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình

Câu 7. Tại sao nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Câu 8. Cách mạng xã hội chủ nghĩa có những đặc điểm gì?

Câu 9. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mac-Lenin có nội dung gì? Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng lý luận đó vào quá trình cách mạng nước ta như thế nào

Câu 10. Đâu là tính tất yếu của xã hội Xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng cơ bản của nó?

Câu 11. Đâu là tính tất yếu, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 12. Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?

Câu 13. Hãy trình bày những mục tiêu và phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

Câu 14. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó?

Câu 15. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa có vai trò như thế nào?

Câu 16. Đâu là sự khác nhau về chất giữa hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với hệ thống chính trị tồn tại trong các xã hội trước đó?

Câu 17. Thế nào là dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa? Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 19. Thế nào là cơ cấu giai cấp của xã hội và vị trí của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

Câu 20. Tính tất yếu, nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 21. Cương lĩnh về vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung gì? Phương hướng cơ bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 22. Đâu là bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo? Những quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và nhiệm vụ công tác tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là gì?

Câu 23. Gia đình có vai trò như thế nào trong xã hội? Đâu là những chức năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 24. Đâu là cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa xã hội?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/huong-dan-on-thi-mon-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp