Mẫu 4-TĐV: Quyết định cấp lại thẻ Đảng viên khi bị mất

0
60
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định cấp lại thẻ đảng viên khi bị mất được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định cấp lại thẻ đảng viên khi bị mất là mẫu quyết định của ban thường vụ quyết định cấp lại thẻ đảng viên cho cá nhân đảng viên, nền hoa văn. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2012 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu quyết định tại đây.

Mẫu 4-TĐV

ĐẢNG BỘ…………………………

Bạn đang xem: Mẫu 4-TĐV: Quyết định cấp lại thẻ Đảng viên khi bị mất

HUYỆN UỶ……….…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

Số……..-QĐ/HU ……, ngày…… tháng…… năm 20……

QUYẾT ĐỊNH
Cấp lại thẻ đảng viên bị mất

– Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Căn cứ đề nghị của Đảng uỷ……………………..………………………. và Ban Tổ chức Huyện uỷ;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho đảng viên ………………………………

Sinh ngày……….tháng…….….năm…………….

Vào Đảng ngày………..tháng………..năm…………

Chính thức ngày…..….tháng…….….năm…………

Quê quán:……………………………………..……

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ…………………..và đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Đảng viên

– Lưu hồ sơ đảng viên

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-4-tdv-quyet-dinh-cap-lai-the-dang-vien-khi-bi-mat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp