Mẫu biên bản giao nhận con nuôi

0
63
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản giao nhận con nuôi được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu biên bản giao nhận con nuôi là mẫu biên bản được sử dụng trong những trường hợp giao nhận con nuôn và tiến hành ghi lại những ý kiến cũng như các sự việc diễn ra tại buổi giao nhận. Nội dung trong biên bản bao gồm thông tin của các bên, đại diện Sở tư pháp với đầy đủ tên và chức vụ, bố mẹ giao con nuôi, ông bà, địa chỉ và quan hệ với trẻ em. Bên nhận con nuôi với đầy đủ những thông tin về ông/ bà, địa chỉ cá nhân cụ thể. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Bạn đang xem: Mẫu biên bản giao nhận con nuôi

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

Thi hành Quyết định số………………..…/QĐ-UBND ngày………….thán….….năm……..

của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố……………………………………………………………..

Hôm nay, vào hồi………………giờ………….phút, ngày……..……tháng…….…năm……

tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh/thành phố……………………………………………..……………..

Chúng tôi gồm:

A. Đại diện Sở Tư pháp

1. Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………..……………………………………………………………

B. Bên giao con nuôi :

Ông: …………………….………………………………………………………………………………

Bà: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với trẻ em:………………………………………………………………………………

C. Bên nhận con nuôi:

ÔNG

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Nơi thường trú

Nghề nghiệp

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………………………………………………Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………….……………Quốc tịch: ………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được làm thành 06 bản, 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 02 bản gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp, 01 bản gửi cho Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thường trú của trẻ em.

…….., ngày…. tháng…năm…….

Đại diện Sở Tư pháp
(Ký, ghi rõ họ, tên,chức vụ và đóng dấu)

Bên giao
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Bên nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bien-ban-giao-nhan-con-nuoi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp