Mẫu biên bản vụ việc

0
71
Rate this post

Mẫu biên bản vụ việc là mẫu văn bản ghi nhận nội dung vụ việc đã xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan với các nội dung: Người lập biên bản, người liên quan, người chứng kiến, thời gian, nội dung sự việc….

Mã hiệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng …… năm ……

Tại:……………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản vụ việc

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

1- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:…………………

2- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:…………………

Người chứng kiến:

Ông (bà): ……………………………………………….…… chức danh:………………….

Số CMND:………………………. cấp ngày ……/……../…….. tại ………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:…………………

Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ……………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….…

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành ……. bản.

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến Người có liên quan Người lập biên bản
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bien-ban-vu-viec/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp