Mẫu C42-BB: giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

0
70
Rate this post

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C42-BB: giấy đề nghị thanh toán tạm ứng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu C42-BB là mẫu liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Bạn đang xem: Mẫu C42-BB: giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Mu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………………………

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:……………………………………..

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-c42-bb-giay-de-nghi-thanh-toan-tam-ung/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp