Mẫu đơn xin nghỉ học ngắn hạn

0
69
Rate this post

Nhằm giúp các em giữ lại được kết quả học tập của mình xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin nghỉ học ngắn hạn để cho các bạn cùng tham khảo. Mẫu đơn xin nghỉ học được dùng trong trường hợp học sinh, sinh viên vì có một lý do nào đó mà xin nghỉ học ngắn hạn hoặc bảo lưu hẳn kết quả học tập của mình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin nghỉ học ngắn hạn.

TRƯỜNG …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ học ngắn hạn

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC NGẮN HẠN

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………………. Mã số SV:………………………………………….

Ngày sinh:………………………………………………………….. Lớp:………………………………………………..

Ngành học:………………………………………………………. Khóa:………………………………………………

Địa chỉ liên hệ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………Email: …………………………………………………..

Lý do xin nghỉ học có thời hạn:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin nghỉ học từ ngày: ……………………………………….đến ngày ……………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…

Ý kiến của phụ huynh

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

………………, ngày….tháng….năm …

Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(Đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

………………, ngày….tháng….năm …

Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(Đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

………………, ngày….tháng….năm …..

Ý KIẾN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH
– TÀI CHÍNH

(Đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

………………, ngày….tháng….năm …..

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

………………, ngày……….tháng……….năm ……..

Ý KIẾN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-xin-nghi-hoc-ngan-han/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp