Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

0
65
Rate this post

xin giới thiệu Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án được ban hành kèm theo công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 01 năm 2008.

BỘ XÂY DỰNG
——

Số: 99/BXD-KTTC
V/v: Công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC)

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

(Địa danh), ngày ….tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: …../(Năm)/….(Ký hiệu hợp đồng)

Về việc: Tư vấn quản lý dự án

CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI THẦU) SỐ …..
THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ……
GIỮA
(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

(TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

MỞ ĐẦU

Hôm nay, ngày….tháng….năm…..tại (Địa danh)…………………………….., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (viết tắt là CĐT),

Tên giao dịch:…………………………….…………………………….…………………………….…………

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là:…………….………………… Chức vụ:…………….…………

Địa chỉ:…………….…………………………….……………………….…………………………….………..

Tài khoản:…………….…………………………….……………………….…………………………….……..

Mã số thuế…………….…………………………….……………………….…………………………….……

Điện thoại : …………….…………………………….…………Fax:…………….……………………………

E-mail:…………….…………………………….……………………….…………………………….…………

là một bên

Tên giao dịch:…………………………….…………………………….…………………………….…………

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là:…………….………………… Chức vụ:…………….…………

Địa chỉ:…………….…………………………….……………………….…………………………….………..

Tài khoản:…………….…………………………….……………………….…………………………….……..

Mã số thuế…………….…………………………….……………………….…………………………….……

Điện thoại : …………….…………………………….…………Fax:…………….……………………………

E-mail:…………….…………………………….……………………….…………………………….…………

là bên còn lại

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên.

Các Bên tại đây thống nhất thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

1.1. Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

1.1.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.1.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số…. [Tiến độ thực hiện công việc]; Phụ lục số …. [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán và quyết toán]; Phụ lục số …. [Các loại biểu mẫu];

1.1.3. Đề xuất của Nhà thầu và tài liệu kèm theo;

1.1.4. Điều kiện tham chiếu (Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư]);

1.1.5. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng;

1.1.6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có), bảo lãnh tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu có);

1.1.7. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng).

1.2. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu

Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất giải thich tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp, các bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề không thống nhất được quy định như sau (hoặc do các bên tự thỏa thuận):

1.2.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.2.2. Điều kiện riêng (nếu có): Phụ lục số … [Tiến độ thực hiện công việc]; Phụ lục số … [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán và quyết toán]; Phụ lục số …. [Các loại biểu mẫu];

1.2.3. Các điều khoản và điều kiện này;

1.2.4. Đề xuất của Nhà thầu và tài liệu kèm theo (Phụ lục số…. [Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của Nhà thầu];

1.2.5. Điều kiện tham chiếu (Phụ lục số …. [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư];

1.2.6. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng;

1.2.7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu có);

1.2.8. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng).

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.

Các từ và cụm từ (được định nghĩa và diễn giải) sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây và được áp dụng cho hợp đồng này, trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt rõ một ý nghĩa khác

2.1. “Chủ đầu tư” là …. (tên giao dịch Chủ đầu tư) như đã nói trong phần mở đầu và những người có quyền kế thừa hợp pháp của Chủ đầu tư mà không phải là bất kỳ đối tượng nào do người đó ủy quyền.

2.2. “Tư vấn quản lý dự án” là ……(tên của nhà thầu trong đơn dự thầu được Chủ đầu tư chấp thuận) như được nêu ở phần mở đầu và những người kế thừa hợp pháp của Nhà thầu mà không phải là bất kỳ đối tượng nào do người đó ủy quyền.

2.3. “Dự án” là dự án … (tên dự án).

2.4. “Công trình” là các công trình …. (tên công trình) được thực hiện bởi Nhà thầu thiết kế theo Hợp đồng thiết kế đã ký kết.

2.5. “Hạng mục công trình” là một công trình đơn lẻ được nêu trong hợp đồng (nếu có).

2.6. “Đại diện Chủ đầu tư” là …. (người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được chỉ định theo từng thời gian theo Điều …. Khoản … [Đại diện của Chủ đầu tư]) và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

2.7. “Đại diện của PMC” là ….(người được PMC nêu ra trong Hợp đồng hoặc được PMC chỉ định theo Khoản 10.1 [Đại diện của PMC] và điều hành công việc thay mặt PMC.

2.8. “Hợp đồng” là phần 1, phần 2 và các tài liệu kèm theo hợp đồng …. (theo qui định tại Khoản 1.1 [Hồ sơ hợp đồng]).

2.9. Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo qui định tại Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu của hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư].

ĐẠI DIỆN PMC ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

văn bản để xem thêm chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-hop-dong-tu-van-quan-ly-du-an/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp