Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên

0
194
Rate this post

Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên là mẫu quyết định được chi ủy, chi bộ lập ra phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý lãnh đạo nhằm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho Đảng viên ngay từ đầu năm.

Sau đây là nội dung chi tiết mẫu Nghị quyết phân công nhiệm vụ đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ ………………

Bạn đang xem: Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …-NĐ/CB

……, ngày… tháng … năm….

NGHỊ QUYẾT
V/v phân công nhiệm vụ Đảng viên năm 20….

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quyết định số …….-QĐ/ĐU ngày ……….. của Đảng ủy ………….. về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ …………… khóa ….., nhiệm kỳ ……..- ………..;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ ………. khóa …., nhiệm kỳ 2015-2020;

– Thực hiện Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …………. về phương hướng, nhiệm vụ năm 20…. của Chi bộ …….,

CHI UỶ CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí chi ủy viên và đảng viên của Chi bộ …………. năm ……….(Đính kèm danh sách và nhiệm vụ được phân công cho từng đảng viên).

Điều 2: Các đồng chí chi ủy viên, đảng viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Chi bộ và nội dung công việc được phân công.

Điều 3: Chi ủy chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn …………. và các đồng chí tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3,

– Lưu CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CẤP ỦY VÀ ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ NĂM 20…..

(Kèm theo Nghị quyết số …..-NQ/CB ngày …..)

TT Họ và tên đảng viên Chức vụ
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)
Nhiệm vụ được phân công

1.

Nguyễn Văn A

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

– Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do ……… giao.

– Thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ giao, cụ thể như:

+ Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của Chi bộ.

+ Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của Chi bộ; chỉ đạo và theo dõi việc đăng ký làm theo Chỉ thị 03, 29 và 43.

+ Phụ trách công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Phụ trách công tác tài chính và thu, chi, sử dụng đảng phí của Chi bộ.

+ Phụ trách dân vận và văn phòng của Chi bộ; quản lý con dấu và lưu trữ hồ sơ liên quan đến chi bộ và đảng viên.

+ Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ

+ Phụ trách và theo dõi công tác đoàn thể của Chi bộ

+ Ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy, biên bản sinh hoạt chi bộ.

+ Tham mưu xây dựng và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý I, II, III, IV/20… của Chi bộ

+ Theo dõi, giúp đỡ đối tượng đảng …………..

+ ……………………..

2.

Trần Văn B

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/nghi-quyet-phan-cong-nhiem-vu-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp