Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

0
76
Rate this post

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 02/2013/TT-LLTP

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..

Bạn đang xem: Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

SỞ TƯ PHÁP

——————-

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

PHIẾU CUNG CẤP
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG

Kính gửi: ………………………………..

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp …………………………… cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:

Mã số Lý lịch tư pháp1:………………………..

Họ và tên2:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./…………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên cha: ………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung bổ sung thông tin3:

1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:

NỘI DUNG BẢN ÁN

MÃ SỐ BẢN ÁN: ………………………………..

Ngày tháng năm
cập nhật

Người cập nhật

Số bản án

Ngày tháng năm tuyên án

Tòa án đã tuyên bản án

Tội danh – Điều khoản của BLHS
được áp dụng

Hình phạt chính

Hình phạt bổ sung (nếu có)

Nghĩa vụ dân sự (nếu có)

Biện pháp tư pháp (nếu có)

Án phí

Thời điểm chấp hành hình phạt chính

Ghi chú

2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bản thông báo của bản án số …………………… ngày …………. của Tòa án nhân dân ……………… như sau4:

Loại thông tin:

Ngày tháng năm
cập nhật

Người cập nhật

Số văn bản

Ngày tháng năm ra văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Nội dung của văn bản

Ghi chú

3. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định tuyên bố phá sản như sau:

Số quyết định

Ngày tháng năm
cập nhật

Người cập nhật

Ngày tháng năm ra quyết định

Tòa án ra quyết định

Chức vụ bị cấm đảm nhiệm

Thời hạn không được thành lập,
quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

Ghi chú

Ghi chú:

1Ghi mã số Lý lịch tư pháp của người bị kết án, người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3Chỉ cập nhật những nội dung bổ sung thông tin. Những nội dung không bổ sung thì không cập nhật trong Phiếu.

4Nội dung bổ sung ghi theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

5Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-bo-sung/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp