Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

0
69
Rate this post

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu dành cho đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 24A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP …..
——-

Bạn đang xem: Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………/PĐC

…., ngày ……… tháng …… năm ……..

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG
Loại chế độ: Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang

(Mẫu này sử dụng cho đối tượng nghỉ hưu quy định không tính thời gian quy đổi)

Họ và tên: ………………………………………. Số hồ sơ: ……………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Giới tính: ………………………………………………

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc: …………………………………………….

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú trước khi nghỉ hưu: ……………………………………………………

Thời gian đóng BHXH để tính lương hưu: …………………………………………………………………

Tỷ lệ hưởng: ………………………………………………………………………………………………………….

Mức tiền làm căn cứ tính lương hưu: ………………………………………………………………………..

Mức lương hưu tháng:

– Theo mức tính: ……………………………………………………………………

– Bù thêm (nếu có): ………………………………………………………………..

Cộng = ……………………………

Hưởng lương hưu kể từ ngày …… tháng …. năm ……………..

Nơi nhận lương hưu: ………………………………………………………………………………

PHẦN ĐIỀU CHỈNH
(Theo quy định của chính sách từng thời kỳ)

1. Điều chỉnh theo NĐ 06/CP từ 01/01/1997 = ………………………………….

2. Điều chỉnh theo NĐ 175/CP từ 01/01/2000 = ………………………………….

3. Điều chỉnh theo NĐ 77/CP từ 01/01/2001 = ………………………………….

4. Điều chỉnh theo NĐ 03/CP từ 01/2003 = ………………………………….

5. Điều chỉnh theo NĐ 208/CP từ 01/10/2004 = ………………………………….

6. Điều chỉnh theo NĐ 117/CP từ 01/10/2005 = ………………………………….

7. Điều chỉnh theo NĐ 118/CP từ 01/10/2005 = ………………………………….

8. Điều chỉnh theo NĐ 93/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006 = ………………………………….

9. Điều chỉnh theo NĐ 94/2006/NĐ-CP từ 01/10/2006 = ………………………………….

10. Điều chỉnh theo NĐ 184/2007/NĐ-CP từ 01/01/2008 = ………………………………….

11. Điều chỉnh theo NĐ 101/2008/NĐ-CP từ 01/10/2008 = ………………………………….

12. Điều chỉnh theo NĐ 34/2009/NĐ-CP từ 1/5/2009 = ………………………………….

– Bù thêm = ……………………………………………………………………………….

– Phụ cấp khu vực = ………………………………………………………………………

Cộng = …………………………..

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các biểu mẫu sau:

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) – Mẫu số 24B-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng – Mẫu số 24C-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng trước Luật) – Mẫu số 24D-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng theo Luật) – Mẫu số 24E-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng – Mẫu số 24G-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng – Mẫu số 24H-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ91 – Mẫu số 24K-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su – Mẫu số 24M-HSB

– Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ613 – Mẫu số 24N-HSB

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-dieu-chinh-muc-huong-luong-huu/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp