Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

0
85
Rate this post

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là 08 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng 2022

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Vậy sau đây là toàn bộ nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu Phụ lục đối với các loại gói thầu theo Thông tư 08

Căn cứ khoản 8 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định mẫu phụ lục như sau:

Bạn đang xem: Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

– Phụ lục:

+ Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá EHSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

+ Phụ lục 2B; Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

+ Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn);

+ Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn);

+ Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu); h) Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; i) Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết:

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 8: Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

– Đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì việc lập E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST, báo cáo đánh giá E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được áp dụng theo các Mẫu quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Phụ lục 1A

[TÊN chỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

Số:_____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____, ngày____tháng____năm____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

– Tên gói thầu;

– Giá gói thầu;

– Nguồn vốn;

– Thời gian lựa chọn nhà thầu;

– Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Đăng tải KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

3

Mời thầu

3.1

Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT

[ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải]

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu]

3.4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

Thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở thầu

4.1

Thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vấn đề và cách xử lý]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1

Thời gian đánh giá E-HSĐXKT

[Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm]

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT, ______ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị _____ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

– Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

– Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);

– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục 1B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

Số: ____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

_____, ngày____tháng____năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu[ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu… [ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án…… [ghi tên dự án]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ….

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt E-HSMT, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Xét đề nghị của……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu…. thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu…. thuộc dự án…. bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao…. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký….. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– …… (….)

– Lưu: VT, BMT (….).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu]

………………….

Mời các bạn tải File về để xem thêm nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 08

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phu-luc-thong-tu-08-2022-tt-bkhdt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp