Quan điểm của đảng về công tác thanh niên. Công tác thanh niên là gì?

0
72
Rate this post

Công tác thanh niên là gì? Nhà nước quản lý công tác thanh niên như thế nào?

Từ trước đến nay, trong tất cả các lực lượng xã hội thì thanh niên là lực lượng to lớn và có nhiều ưu thế vượt trội nhất về thể chất cũng như trí tuệ. Chính vì thế mà họ gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao trong việc đảm nhiệm sứ mệnh của đất nước, có vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước và hòa nhập với thế giới. Pháp luật có quy định công tác thanh niên (Youth Work) là những hoạt động của Đảng, của Nhà nước và của xã hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất có thể cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có thể thấy việc đảm bảo điều kiện cho tầng lớp thanh niên phát triển đầy đủ và toàn diện là trách nhiệm của Nhà nước, của Đảng và của toàn xã hội. Nhà nước sẽ quản lý về công tác thanh niên thông qua các nội dung chủ yếu sau đây:

– Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên

– Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên

– Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

Ngoài ra thì pháp luật cũng quy định một cách chặt chẽ về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên sẽ do Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Còn các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ theo sự phân công của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhà nước về công tác thanh niên. Ủy ban nhân dân các cập thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương.

Công tác thanh niên là gì?
Công tác thanh niên là gì?

Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên hiện nay

Thứ nhất: Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Kể từ khi hình thành, đảng ta luôn tin tưởng vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên để thanh niên có thể thực hiện sứ mệnh lịch sử, là thế hệ xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, đấu tranh thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, độc lập, hạnh phúc.

Để phát huy được những tiềm lực của thanh niên, đảng ta luôn chú ý đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu phát triển bản thân để trở thành những con người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, có trách nhiệm, có sức lao động và có lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. Chính vì thế, công tác thanh niên luôn được ưu tiên thực hiện trong công tác đảng và hệ thống chính trị.

Thứ hai: Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò, đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Lịch sử pháp lý của đất nước cũng đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Ngay khi đổi mới (năm 1986) đảng đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Tiếp đó các năm sau như năm 1991, 1993, 2008 Ban Chấp hành trung ương đảng vẫn tiếp tục ban hành những nghị quyết có liên quan đến công tác thanh niên, về sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên. Và gần đây nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác thanh niên. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có những nội dung liên quan đến bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật… Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Trong di chúc, Bác Hồ cũng có nói “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” Chính vì thế, việc xây dựng thanh niên ưu tú, có tri thức, nhanh nhạy trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là rất quan trọng.

Thứ năm: Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc đào tạo thanh niên không phải là nhất thời mà là cả một quá trình, từ việc giáo dục, định hướng cho thanh niên. Chính vì thế, đây không phải nhiệm vụ riêng của đảng mà còn là nhiệm vụ của tổ chức khác mà quan trọng là gia đình và chính bản thân của mỗi thanh niên.

Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên
Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Hướng phát triển công tác thanh niên trong thời đại mới

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, sự phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung và sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp nói riêng thì đòi hỏi phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Đoàn và công tác thanh niên. Để làm được điều đó thì Đảng ta cần hết sức tập trung, đẩy mạnh các vấn đề cốt lõi sau:

Một là: tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. Các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên và xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Trong chương trình công tác định kỳ của mình, mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Mọi cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên. Phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo

Hai là chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thông văn hóa, lịch sử dủa Đảng và dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên. Chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động thực tiễn. Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện một lớp thanh niên mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của quê hương đất nước nói chung.

Ba là xây dựng Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên cững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thưucs hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn – Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Cho đoàn, Liên Chi đoàn, khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm cụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bốn là làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, đơn vị về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng, Đoàn thnah niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ, đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet về đường lối cách mạng đảng, về tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh đều được triển khai đồng bộ, thường xuyên và liên tục, xác định đúng nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hướng phát triển công tác thanh niên trong thời đại mới
Hướng phát triển công tác thanh niên trong thời đại mới

Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài dối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của internet và các mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có nhiều thông tin khó mà kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới và hết sức tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước cũng như công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm. Do vậy việc tăng cường đấy tranh làm thất bại mọi thế lực thù dịch là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, của Nhà nước để tạo điều kiện phát triển lành mạnh cho thế hệ thanh niên đất nước.

********************

 

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quan-diem-cua-dang-ve-cong-tac-thanh-nien-cong-tac-thanh-nien-la-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp