Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời có tính gì?

0
242
Rate this post

Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời có tính gì?

Câu hỏi: Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời có tính gì?

Trả lời: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam
Bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Giải thích:

Từ nhân dân mà ra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta mang đậm bản chất cách mạng của giai cấp công nhân. Được sự giúp đỡ của toàn dân và bạn bè quốc tế, trải qua chặng đường 70 năm, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đánh thắng nhiều đế quốc to, góp phần cùng toàn dân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bản chất cách mạng của giai cấp công nhân trong Quân đội ta được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ tổ chức và xây dựng, đến rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Về tổ chức: Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, trong Chính cương và đường lối cách mạng của Đảng đã xác định: “Phải tổ chức ra đội quân công nông”. Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Các đảng phái và tổ chức chính trị khác, tuyệt đối không được lập quân đội riêng. Lực lượng tham gia quân đội là con em của nhân dân, là những thanh niên ưu tú trong các phong trào đấu tranh yêu nước, những người bị áp bức và bóc lột, muốn vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho nhân dân. Mục đích xây dựng quân đội của Đảng ta là: Để bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân, bảo vệ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta là: Cùng nhân dân tiêu diệt quân thù, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chức năng của quân đội: Vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhiệm vụ của Quân đội ta là: Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Chiến đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nhân dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng danh bản chất Quân đội nhân dân và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân
Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân

Đảng ta luôn chăm lo xây dựng quân đội. Hệ thống tổ chức Đảng và chỉ huy trong quân đội được xây dựng ngày càng vững mạnh. Đảng đã ban hành quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy; tổ chức thực hiện thắng lợi nguyên tắc: Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân. Mục đích của việc làm đó là: Nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo và chỉ huy các cấp. Cùng với đó, Đảng còn tổ chức ra hệ thống cơ quan ở nhiều cấp, các tổ chức chính trị như: Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn và Hội đồng quân nhân… nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ huy và bảo đảm thực hiện dân chủ và kỷ cương trong quân đội. Đồng thời dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huấn luyện nhằm nâng cao lập trường, ý chí, bản lĩnh và quyết tâm chiến đấu, trình độ kỹ thuật và chiến thuật cho bộ đội. Các cấp trong quân đội còn biên soạn điều lệnh, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp sinh hoạt và tác phong chính quy; nghiên cứu phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự, sản xuất, cải tiến các trang bị chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy và bảo đảm chính sách hậu phương… Các đơn vị quân đội đặc biệt coi trọng xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc tình đoàn kết cán binh, tình đồng chí và đồng đội, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Sự phối hợp và hiệp đồng chiến đấu, công tác giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, đặc biệt là giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên các lĩnh vực và các mặt đấu tranh. Đây là những yếu tố rất quan trọng để Quân đội ta nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu và công tác.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền trên cả nước; đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi to lớn đó khẳng định rõ: Vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân quyết định sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta. Đây là sự khác biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội của nhà nước phong kiến, quân đội của nhiều nước trên thế giới trước đây và hiện nay.

Ngày nay, đất nước ta hòa bình và thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đang mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Các thế lực thù địch lại lợi dụng đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực thông qua thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, cùng tác động của nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới và khu vực. Vì vậy, chúng ta càng phải giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nhằm tăng cường bản chất chính trị của giai cấp công nhân trong toàn quân. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng LLVT nói chung và Quân đội nhân dân nói riêng về chính trị. Xây dựng LLVT về chính trị là tư tưởng chỉ đạo cơ bản xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức, giáo dục, rèn luyện LLVT nhân dân Việt Nam. Đó là vấn đề có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho LLVT nói chung, Quân  đội nhân dân Việt Nam nói riêng trở thành lực lượng chiến đấu và lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng và Nhà nước, một lực lượng thực sự của dân, do dân, vì dân, mang đậm bản chất giai cấp công nhân. Chúng ta ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân, do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Bản lĩnh chính trị, bản chất giai cấp công nhân của quân đội được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, toàn quân cần nhận thức đúng và tổ chức thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Đường lối và Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của quân đội. Quân đội nhân dân phải được tiếp tục đẩy mạnh xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy chế, điều lệnh và điều lệ, giữ vững mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy. Các cơ quan chuyên ngành phải thường xuyên được kiện toàn và phát huy sức mạnh. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế thường xuyên được tăng cường. Chúng ta phải đánh giá và dự báo đúng âm mưu và thủ đoạn chống phá của kẻ thù, nhận rõ đối tượng và đối tác, biến đổi của thiên nhiên và môi trường. Nêu cao cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, lực lượng và phương tiện để phòng, chống các loại kẻ thù và phòng, chống thiên tai, thảm họa. Các bộ, ban, ngành, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, đủ sức giữ vững hòa bình và an ninh đất nước, tích cực tham gia gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

********************

 

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quan-doi-ta-mang-ban-chat-giai-cap-cong-nhan-dong-thoi-co-tinh-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp