Quyết định 39/QĐ-VKSTC

0
83
Rate this post

Ngày 26/01/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 39/QĐ-VKSTC về biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Theo đó, ban hành 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Quyết định 39/QĐ-VKSTC

Số: 39/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Đặc xá năm 2007 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện xử lý hành chính tại Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của Viện kiểm sát theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các biểu mẫu nghiệp vụ thực hiện trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo VKSTC;
– Lưu: VT, V14.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quyet-dinh-39-qd-vkstc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp