Quyết định khen thưởng (3 mẫu)

0
58
Rate this post

Quyết định khen thưởng là biểu mẫu được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc.

Nội dung trong mẫu quyết định khen thưởng bao gồm tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu. Vậy sau đây là 3 mẫu quyết định khen thưởng và cách viết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Quyết định khen thưởng tập thể

CÔNG TY ………

Bạn đang xem: Quyết định khen thưởng (3 mẫu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số: …….. /QĐ- ………

………., ngày……tháng……năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………..

CHỦ TỊCH………………………………………………….

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty………………;
Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

……………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 2 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Quyết định khen thưởng cá nhân

Mẫu 1

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ………………………)

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————–

Số: …………/QĐ-………

…………, ngày….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………….

– Căn cứ quyết định số ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số……….;

– Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

– Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

…………………………………………………..

Điều 2. Hình thức khen thưởng

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ………………. và ông (bà) ………………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)

Mẫu 2

CÔNG TY …………….
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: ……../………../QĐ-

……………., ngày……tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm ………..

CÔNG TY……………

Căn cứ Bộ luật lao động

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;

Để động viên khuyến khích CBNV toàn Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng: Ông …………………………. đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ………

– Mức khen thưởng: …………vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Cách viết quyết định khen thưởng

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

  • Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức.
  • Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng)
    Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở.
  • Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,…
  • Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…
  • Tùy theo cơ cấu tổ chức của mình mà các công ty khác nhau sẽ giao phần khen thưởng cho mỗi bộ phận khác nhau phụ trách. Những bộ phận nào liên quan trực tiếp đến thực hiện việc khen thưởng sẽ được ghi vào phần này và quyết định này cũng được gửi cho các bộ phận đó.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quyet-dinh-khen-thuong-3-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp