Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

0
65
Rate this post

Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 08/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Bạn đang xem: Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

SỔ
TIẾP NHẬN THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: ………………………………………………………

Mở sổ: Ngày …….. tháng ………….. năm ……………….

Khóa sổ: Ngày …….. tháng ………….. năm …………….

STT

Ngày tiếp nhận

Cơ quan
cung cấp

Số ký hiệu
văn bản

Họ và tên1

Loại thông tin

Người tiếp nhận

Ghi chú

Trang …….

Ghi chú:

1Ghi rõ họ và tên của người có thông tin lý lịch tư pháp.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/so-tiep-nhan-thong-tin-ly-lich-tu-phap/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp