Từ vựng tiếng Anh về rau củ quả

0
147
Rate this post

Từ vựng tiếng Anh về rau củ quả là những từ vựng thông dụng nhất mà bất cứ ai học tiếng Anh cũng cần nắm vững.

Học từ vựng tiếng Anh về các loại rau củ quả vô cùng gần gũi và thiết thực giúp các bạn dễ dàng học đạt được hiệu quả. Chính vì vậy hãy ghi nhớ cả hình ảnh và từ vựng qua bài học dưới đây nhé. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm từ vựng Tên các con vật bằng tiếng Anh.

Từ vựng tiếng Anh rau củ quả

Corn /kɔːrn/ Ngô
Mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm
Broccoli /ˈbrɑː.kəl.i/ Bông cải xanh
Cucumber /ˈkjuː.kʌm.bɚ/ Quả dưa chuột
Red pepper – Red bell pepper /ˌred ˈpep.ɚ/ – /ˌred ˈbel ˌpep.ɚ/ Ớt chuông đỏ
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/ Trái dứa
Tomato /təˈmeɪ.t̬oʊ/ Cà chua
Swede – Rutabaga (U.S.) /swiːd/ – /ˌruː.t̬əˈbeɪ.ɡə/ Củ cải
Carrot /ˈker.ət/ Cà rốt
Brussels sprout /ˌbrʌs.əlz ˈspraʊt/ Cải brussel
Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ Quả bí ngô
Cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/ Cải bắp
Potato /pəˈteɪ.t̬oʊ/ Khoai tây
Eggplant /ˈeɡ.plænt/ Cà tím
Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.t̬oʊ/ Khoai lang
Turnip /ˈtɝː.nɪp/ Cây củ cải
Courgette (U.K.) – Zucchini (U.S.) /kʊrˈʒet/ – /zuːˈkiː.ni/ Bí xanh
Green chilli /ɡriːn ˈtʃɪl.i/ Ớt xanh
Onion /ˈʌn.jən/ Củ hành
Lettuce /ˈlet̬.ɪs/ Rau diếp
Radish /ˈræd.ɪʃ/ Củ cải
Pea /piː/ Đậu xanh
Asparagus /əˈsper.ə.ɡəs/ Măng tây
Celery /ˈsel.ɚ.i/ Rau cần tây
Green pepper /ˌɡriːn ˈpep.ɚ/ Tiêu xanh
French beans /ˌfrentʃ ˈbiːn/ Đậu cô ve
Spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/ Rau chân vịt
Beetroot – Beet (U.S.) /ˈbiːt.ruːt/ – /biːt/ Củ dền
Red chillies – Red chili peppers (U.S.) /red ˈtʃɪl.i/ – /red ˈtʃɪl.i ˈpep.ɚ/ Ớt đỏ
Bean /biːn/ Hạt đậu

Từ vựng các loại thảo mộc, gia vị

Cilantro – Coriander /səˈlæn.troʊ/ – /ˈkɔːr.i.æn.dɚ/ Rau mùi
Artichoke /ˈɑːr.t̬ə.tʃoʊk/ Cây a-ti-sô
Rosemary /ˈroʊz.mer.i/ Cây mê điệt, hương thảo
Bay leaf /ˈbeɪ ˌliːf/ Lá nguyệt quế
Mint leaves /mɪnt liːvz/ Lá bạc hà
Basil /ˈbeɪ.zəl/ Húng quế
Clove /kloʊv/ Đinh hương
Olive /ˈɑː.lɪv/ Ô liu
Shallot /ʃəˈlɑːt/ Hành tím
Turmeric /ˈtɝː.mər.ɪk/ Nghệ
Garlic /ˈɡɑːr.lɪk/ Tỏi
Ginger /ˈdʒɪn.dʒɚ/ Gừng
Onion /ˈʌn.jən/ Củ hành

Spring onions – Green onions

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng Anh về rau củ quả

/ˌsprɪŋ ˈʌn.jən/ – /ˌɡriːn ʌn.jən/

Hành lá

Lemongrass /ˈlem.ən ˌɡræs/ Cây sả
Chives /tʃaɪvz/ Lá hẹ
Green chili /ɡriːn ˈtʃɪl.i/ Ớt xanh

Từ vựng về các loại quả

Apple /ˈæp.əl/ Quả táo
Watermelon /ˈwɑː.t̬ɚˌmel.ən/ Quả dưa hấu
Orange /ˈɔːr.ɪndʒ/ Quả cam
Pear /per/ Quả lê
Cherry /ˈtʃer.i/ Quả anh đào
Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/ Quả dâu
Nectarine /ˌnek.təˈriːn/ Quả xuân đào
Grape /ɡreɪp/ Quả nho
Mango /ˈmæŋ.ɡoʊ/ Quả xoài
Blueberry /ˈbluːˌbər.i/ Quả việt quất
Pomegranate /ˈpɑː.məˌɡræn.ɪt/ Quả lựu
Carambola(U.K) – Starfruit (U.S) /ˌkær.əmˈbəʊ.lə/ – /ˈstɑːr.fruːt/ Quả khế
Plum /plʌm/ Quả mận
Banana /bəˈnæn.ə/ Quả chuối
Raspberry /ˈræz.ber.i/ Phúc bồn tử
Mandarin /ˈmæn.dɚ.ɪn/ Quả quýt
Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/ Quả mít
Papaya /pəˈpaɪ.ə/ Quả đu đủ
Kiwi /ˈkiː.wiː/ Quả kiwi
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/ Quả dứa, quả thơm
Lime /laɪm/ Quả chanh vỏ xanh
Lemon /ˈlem.ən/ Quả chanh vỏ vàng
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɑːt/ Quả mơ
Grapefruit /ˈɡreɪp.fruːt/ Quả bưởi chùm
Melon /ˈmel.ən/ Quả dưa lưới
Coconut /ˈkoʊ.kə.nʌt/ Quả dừa
Avocado /ˌæv.əˈkɑː.doʊ/ Quả bơ
Peach /piːtʃ/ Quả đào

Từ vựng về các loại nấm

mushroom Nấm
Ganoderma Nấm linh chi
Abalone mushrooms Nấm bào ngư
Termite mushrooms Nấm mối
Fatty mushrooms Nấm mỡ
Seafood Mushrooms Nấm hải sản
Pearl mushrooms soaked Nấm ngọc tẩm
King oyster mushroom Nấm đùi gà
Enokitake Nấm kim châm
Bamboo shoot mushroom Nấm măng hoa
Melaleuca mushroom Nấm tràm
White wood-ear mushroom hoặc white fungus Nấm tuyết

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/tu-vung-tieng-anh-ve-rau-cu-qua/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp