Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

0
156
Rate this post

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal, Viết chương trình Nhập vào số nguyên N xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N và nhiều bài tập tin học khác sẽ giúp các em củng cố kỹ năng lập trình tin học lớp 8. Mời các em theo dõi bài học dưới đây nhé.

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal
Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

Gợi ý cho các em: Cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

uses crt;

var n,i,s :integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap n’); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if n mod i:=0 then

begin

s:=s+i;

writeln(s);

end;

readln;

end.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N. Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i:integer

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0 ) then Write(‘cac so chan la’,i,’ ‘);

Else

Write(‘cac so le la’,i);

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình tổng các số từ 1 đến N. Xuất ra màn hình tích các số từ 1 đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S:integer

T:longint;

Begin

Clrscr;

S:=0;T:=1;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

S:=S+i;

For i:=1 to n do

T:=T*i;

Write(‘tong la’,S);

Write(‘tich la’,T);

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N và xuất quả ra màn hình. Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số lẻ từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=1 ) then inc(d);

S:=S+i;

Write(‘cac so le la’,d,’tong le la’,S);

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tích các số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0) then inc(d);

S:=S+i;

Write(‘cac so chan la’,d,’tong chan la’,S);

Readln

End.

***********

Hy vọng qua bài viết này các em có thể làm tốt các bài tập và bài thi lập trình Pascal trong chương trình tin học lớp 8. Chúc các em học tốt.

Trường

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-n-in-ra-man-hinh-tong-cac-uoc-cua-n-trong-pascal/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp