Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 (3 mẫu)

0
30
Rate this post

Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Tết trồng cây” dịp đầu xuân năm mới 2021 này!

Phong trào Tết trồng cây trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế và quốc phòng, góp phần làm giàu đẹp cho Tổ quốc. Ngoài ra, các bạn tham khảo thêm kế hoạch tổ chức Tết trồng cây, bài phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Báo cáo kết quả Tết trồng cây – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 (3 mẫu)

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

Số : …/BC-….CV

…., ngày tháng năm 20

BÁO CÁO
Kết quả Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thực hiện Công văn Số: …./CV-PGD&ĐT ngày …tháng …năm 20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện…… V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân ……. năm 20…

Thực hiện Kế hoạch của Trường ………….. v/v Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cụ thể như sau:

1. Ý nghĩa:

Nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nhà trường xanh – sạch – đẹp, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn trường vào những ngày đầu xuân ……. năm 20….., tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Địa điểm, thời gian trồng cây:

Địa điểm: Tại khuôn viên của nhà trường.

Thời gian: Từ ngày …./ …/20… đến ngày …/…/20…

3. Số lượng cây trồng: … cây hoa và ….cây cảnh trong vườn trường.

4. Thành phần tham gia trồng cây.

– Chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu.

– Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, chi đoàn giáo viên

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân … ……. Trường mầm non ……trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

PGD&ĐT (để báo cáo);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Báo cáo kết quả Tết trồng cây – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

Số : …/BC-….CV

…., ngày tháng năm 20

BÁO CÁO
Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
xuân…………. năm 20…..

Thực hiện Kế hoạch ……. ngày 21/01/ 20….. của UBND huyện …… về việc phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân…………. năm 20…..;

Thực hiện ………….. ngày 29 tháng 01 năm 20….. của Phòng GDĐT………. V/v phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân…………. năm 20…..;

Trường ………. báo cáo việc thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân…………. năm 20….. của nhà trường cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền và hình thức tổ chức

Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mừng Đảng, mừng Xuân…………. năm 20……

Nhà trường tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào ngày thứ năm ngày Ngày 26/02/20……

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

Phát động mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trồng và chăm sóc ít nhất 03 cây/ người, đối với học sinh … cây/em tại gia đình và địa phương nơi cư trú.

Giao cho Chi đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên tham gia trồng và chăm sóc bồn cây trong khuôn viên của Nhà trường.

Mỗi lớp trồng ít nhất 01 chậu cây trước cửa lớp mình để góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.

2. Kết quả thực hiện.

Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Chăm sóc tốt được … bồn hoa và nhiều chậu hoa hiện đã có trong nhà trường.

Trồng và bổ sung hệ …. cây bóng mát trước sân thư viện..

Trồng mới được …. chậu cảnh trong khuôn viên nhà trường làm cho khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp.

Trên đây là Báo cáo Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân…………. năm 20….. của trường …………..

Nơi nhận:

PGD&ĐT (để báo cáo);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Báo cáo kết quả Tết trồng cây – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

Số : …/BC-….CV

…., ngày tháng năm 20

BÁO CÁO
việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 20…

Thực hiện Công văn số …….. ngày …/…/20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 20…, Trường ………. báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

1. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng do địa phương phát động.

2. Đã duy trì thường xuyên việc trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học.

Trên đây là nội dung báo cáo về việc “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 20… của Trường ……………../.

Nơi nhận:

PGD&ĐT (để báo cáo);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bao-cao-ket-qua-tet-trong-cay-xuan-tan-suu-2021-3-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp