Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

0
78
Rate this post

Mẫu biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Mẫu PC3
Ban hành theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————-

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hồi ……. giờ …… ngày …… tháng …… năm ……… tại ………….……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với …………

………………………………………………………………………………………………….

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tại thời điểm cấp biên bản này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật để:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi ……. giờ ……. phút, ngày…….. tháng …….. năm …….. gồm: ……trang được lập thành …… bản, mỗi bên liên giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ
(Ký tên đóng dấu)
ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
CÁN BỘ
KIỂM TRA AN TOÀN PCCC
(Ký tên đóng dấu)

XÁC NHẬN
CỦA SỞ CS PCCC TP.HCM

Mẫu này chỉ sử dụng cho các đối tượng thuộc diện cấp biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện PCCC theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-ban-kiem-tra-xac-nhan-dieu-kien-ve-phong-chay-chua-chay/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp