Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2021 – 2022

0
62
Rate this post

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề kiểm tra có đáp án đi kèm là tài liệu vô cùng hữu ích mà muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Anh có đáp án và lời giải chi tiết đi kèm sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9. Thông qua việc rèn luyện và làm quen với đề thi sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức của môn tiếng Anh để tự tin bước vào kì thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 – Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………

TRƯỜNG THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian làm bài : ….phút

Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại (1.0 điểm)

1. A. earthquake

B. blanket

C. sticky

D. know

2. A. worked

B. watched

C. cleaned

D. helped

3. A. looks

B. cats

C. roofs

D. opens

4. A. eleven

B. employ

C. get

D. complete

5. A. plumber

B. brother

C. September

D. bill

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2.0 điểm)

1. She has a lot of novels (write)………………………………in English.

2. It is hot today and we wish we (be)……………… …….in the swimming pool.

3. That bridge (build) …………………………in 2011.

4. If we protect our environment, we (have)………………..an ideal place to live.

5. He (learn)………………………..English since he was ten years old.

6. I don’t want (talk)………………………….back by anyone.

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (2.0 điểm)

1. The teacher can’t come to class today. He teaches us math.

→ The teacher who ………………………………… ………………………………………………………

2. It rained heavily but she managed to come to class on time.

→ Although ………………………………………………… ……………………………………………..

3. I don’t have free time to go out with my friends.

→ I wish ……………………………………………. ………………………………………………….

4. The examiner asked Lan: “Do you spend much time on your English?”

→ The examiner asked Lan………………………… …………………………………………………………

5. The students said that Lan was the best at math in her school.

→ Lan…………………………………………………… ……………………………………………………….

IV. Mỗi câu có một lỗi sai. Gạch chân từ sai và viết từ đúng vào cuối câu (1.5 điểm)

1. Do you know the girl whom helped you yesterday ? => …………………..

2. Would you like to attend a college or an university ? => …………………..

3. You have never gone abroad , haven’t you ? => …………………..

4. The science have warned the local people of the natural disasters. => ………

5. We have worked in this city since 4 years. => ………………..

6. She suggested go to work by bike. => ………………..

VI. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. (2 điểm)

Thomas A. Edison was born in Milan, Ohio, on February 11th, 1847. His family moved to Port Huron, Michigan, when he was seven years old. Surprisingly, he attended school for only two months. His mother, a former teacher, taught him a few things, but Thomas was mostly self-educated. His natural curiosity led him to start experimenting at a young age.

Thomas Alve Edison lit up the world with his invention of the electric light. Although the electric light seems to be the most useful, it was not his only invention. He also invented the record player, the motion picture camera, and over 1,200 other things. About every two weeks he created something new.

He worked 16 out of every 24 hours. Sometimes he worked so intensely that his wife had reminded him to sleep and eat.

Thomas Edison died at the age of 84 on October 18th , 1931, at his estate in West Orange, New Jersey. He left numerous inventions that improved the quality of life all over the world.

1. When and where was Edison born?

=>…………………………………………………………………………………..

2. How did Thomas Edison light up the world?

=>………………………………………………………………………………….

3. How often did Edison create something new?

=>……………………………………………………………………………………..

4. How old was Edison when he died?

=>……………………………………………………………………………………

VI. Sử dụng những từ đã cho để điền vào chỗ trống trong câu. (1.5 điểm)

throughout; housework; majority; celebrate; from; greeting

In the USA, people (1)…………………Mother’s day and Father’s day. Mother’s day is celebrated on the second Sunday in May. On this occasion, mother usually receives (2)………………cards and gifts from her husband and children. The best gifts of all American Moms are a day of leisure. The (3)… ……………of American mothers have outside jobs as well as (4)……………….., so their working days are often very hard. Flower is an important part of Mother’s day. Mothers are often given a plant for the occasion, particularly if they are elderly.

Father’s day is celebrated (5)…………….the USA and Canada on the third Sunday in June. The holiday customs are similar to Mother’s day. Dad also receives greeting cards and gifts (6)…………. his family and enjoys a day of leisure.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Anh 9

I. Chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại (1.0 điểm)

1 – D;

2 – C;

3 – D

4 – D

5 – A;

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2.0 điểm)

1. She has a lot of novels (write)……………..written….……………in English.

2. It is hot today and we wish we (be)…………..were.… …….in the swimming pool.

3. That bridge (build) …………….was built.………….in 2011.

4. If we protect our environment, we (have)…………will have…….an ideal place to live.

5. He (learn)……….has learned..……………..English since he was ten years old.

6. I don’t want (talk)………....to talk………………back by anyone.

III. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (2.0 điểm)

1 – The teacher who teaches us math, can’t come to class today.

2 – Although it rained heavily, she managed to come to class on time.

3 – I wish I had free time to go out with my friends.

4 – The examiner asked Lan if/ whether she spent much time on her English.

5 – Lan was said to be the best at math in her school.

IV. Mỗi câu có một lỗi sai. Gạch chân từ sai và viết từ đúng vào cuối câu (1.5 điểm)

1 – who thành who/ that;

2 – an thành a;

3 – haven’t thành have;

4 – science thành scientists;

5 – since thành for;

6 – go thành going;

VI. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. (2 điểm)

1 – He was born in Milan, Ohio, on February 11th, 1847.

2 – He lit up the world with his invention of the electric light.

3 – About every two weeks he created something new.

4 – He was 84 years old when he died.

Hướng dẫn dịch

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2021 – 2022

Thomas A. Edison sinh ra ở Milan, Ohio, vào ngày 11 tháng 2 năm 1847. Gia đình ông chuyển đến Port Huron, Michigan, khi ông được bảy tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là ông chỉ đi học được hai tháng. Mẹ ông, một cựu giáo viên, đã dạy ông một số điều, nhưng Thomas chủ yếu là tự học. Sự tò mò bẩm sinh đã khiến ông bắt đầu thử nghiệm khi còn nhỏ.

Thomas Alve Edison đã thắp sáng thế giới với phát minh ra đèn điện. Mặc dù đèn điện có vẻ là hữu ích nhất, nhưng nó không phải là phát minh duy nhất của ông. Ông cũng phát minh ra máy ghi âm, máy ảnh chuyển động và hơn 1.200 thứ khác. Khoảng hai tuần một lần, ông ấy tạo ra một cái gì đó mới.

Ông ấy đã làm việc 16 trên 24 giờ. Đôi khi ông làm việc căng thẳng đến mức vợ ông phải nhắc nhở ông ăn ngủ.

Thomas Edison qua đời ở tuổi 84 vào ngày 18 tháng 10 năm 1931, tại khu đất của ông ở West Orange, New Jersey. Ông đã để lại rất nhiều phát minh giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới.

VI. Sử dụng những từ đã cho để điền vào chỗ trống trong câu. (1.5 điểm)

1- celebrate;

2 – greeting;

3 – majority;

4 – housework;

5 – throughout;

6 – from;

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 – Đề 2

I. PHONETICS

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0pt)

1. A. used B. arrived C. closed D. liked
2. A. internet B. invent C. bucket D. spend
3. A. watch B. chemistry C. latch D. check
4. A. teach B. jeans C. clean D. instead
5. A. rice B. pipe C. fill D. appliance

B. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. I suggest _____________ off the lights before going out.

A. turn

B. to turn

C. turning

D. turned

2. I lost my pen. I have looked __________ it for all the morning.

A. after

B. for

C. up

D. at

3. She was lazy, _________ she didn’t pass the exam.

A. but

B. since

C. however

D. so

4. You often waste garbage around the school yard, _________?

A. aren’t you

B. you aren’t

C. do you

D. don’t you

5. She felt very __________ because of her good result.

A. happy

B. happiness

C. happily

D. unhappy

6. ____________ she often tells lies, many people believe her.

A. Therefore

B. Because

C. Although

D. However

7. I bought a picture _____________ was very valuable.

A. which

B. when

C. who

D. where

8. She sings and dances ______________.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

9. If we go on littering, the environment will be seriously ___________.

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. pollutants

10. I suggest we ________ energy-saving bulbs instead of ordinary 100-watt bulbs.

A. to use

B. used

C. using

D. should use

II. Reorder the sentences to make a meaningful dialogue (1.0pt)

1. Just in case the market will be closed and no food will be available.

2. And I think we should buy some canned food, too.

3. Yes, I agree with you. Because there may be a power cut.

4. I think we should buy some matches and candles before a typhoon.

5. What for?

C. READING

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oid or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

Questions:

1. Is solar energy an efficient source of power?

2. Where are the solar panels placed?

3. How long can the solar energy be stored?

4. When will cars use solar power instead of gas in Sweden?

5. Is the solar energy used in Vietnam now?

D. WRITING

Use the words or phrases given below to complete a passage about how necessary to celebrate a day for parents. An example (0) is done for you. (3.0 pts)

0. It/ necessary/ have/ celebrate/ our parents.

=> It is necessary to have to celebrate for our parents.

1. Children/ have/ special day to express/ feelings, memories and love/ their parents.

……………………………………………………….

2. We have/ opportunity/ enhance the family traditions/ get together.

……………………………………………………….

3. Sunday/ a day off/ so everybody/ free from work and study.

……………………………………………………….

4. Children/ give their parents/ flowers/ send cards/ make/ special cakes they like.

……………………………………………………….

5. I believe/ idea/ be supported/ and/ it/ be celebrated nationwide.

……………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Anh 9

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D;

2. C;

3. B;

4. D;

5. C

Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. C;

2. B;

3. D;

4. D;

5. A;

6. C;

7. A;

8. C;

9. B;

10. D

Put the sentences in the dialogue in the correct order. (1.0pt)

4 – 3 – 2 – 5 – 1

Read the passage, then answer the questions below. (2.0pts)

1. Yes. It is.

2. They/ Solar panels are placed on the roofs of a house.

3. It/ The solar energy can be stored for a number of days.

4. Cars will use solar power instead of gas in Sweden by the year 2015.

OR: In Sweden, cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

5. Yes, it is.

Use the words or phrases given below to complete a passage about how necessary to celebrate a day for parents. (3.0pts)

1 – Children should have a special day to express their feelings, memories and love for their parents.

2 – We will have an opportunity to enhance the family traditions and (to) get together.

3 – Sunday is a day off, so everybody is free from work and study.

4 – Children should/can give their parents flowers, send cards and/or make special cakes (that) they like.

5 – I believe my idea will be supported and it will be celebrated nationwide.

…………………………….

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 – Đề 3

TRƯỜNG THCS …………..

———————-

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

NĂM HỌC:2021-2022

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Listen to what they say and decide if the statements are true( T) or false

( F ) (skills 2 – unit 7) (2p).

1. Nicolas gets up too late to have a real breakfast. ______________

2. It’s difficult to buy his lunch at the school canteen. ______________

3. He’s considering changing his eating habits. ______________

4. Both Maya and her brother have good eating habits. ______________

5. She cooks dinner for her family. ______________

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences ( 2,5p).

1. Can you turn _________ the TV? I want to see the film.

A. on
B. off
C. for
D. in

2. In most social situations where people of acquaintance meet each other, ___________way of greeting is allowed

A. formal
B. informal
C. serious
D. artificial

3. My sister has been living in Da Lat for two years; _________, she has never been to Than Tho Lake.

A. however
B. although
C .if
D. because

4. My father shouted at me, ____________made me feel sorrowful

A. that
B. who
C. whose
D. which

5. The football match was postponed _________the bad weather.

A. despite
B. in spite
C. because
D. because of

6. If we use water ____________, more people will have clean water

A. care
B. careless
C. carefully
D. carelessly
7. I felt quite _______ with my day’s work.

A. satisfy B. satisfactory C. satisfied D. satisfaction

8. The USA has a population of about 304 million, and it’s the third _____________country in the world.

A. smallest
B. largest
C. narrowest
D. highest
9. This newspaper _________ every day. It’s a daily newspaper.

A. is publishing B. is published C. publishes D. publish

10. You have a ticket for the game, _____________?

A. do you
B. haven’t you
C. don’t you
D. have you

III. Supply the corect tense or form of the verb in parentheses ( 1,25p).

1. If I (have)____________________a lot of money, I would buy a new house.

2. Let’s (discuss) ____________________ the topic for the upcoming preservation.

3. Our teacher, Mrs Lan, (be) ______________________ill for two weeks.

4.We don’t like video chatting. We ẹnjoy ( work)______________F2F.

5. Which TV programme (you/watch) ______________________at 9 pm tomorrow ?

IV. Read the following passage and put a word in the box in each of the numbered blanks (1,25p).

library work students schoolyard beautiful
The name of my school is Luong The Vinh Secondary school. It is a (1) _____ school. There are about eight hundred (2) _____ and more than forty teachers in my school. They (3) _____ very hard so that we can understand the lessons well. My school’s (4) _____ is very big. You can see all kinds of books in it. We also have a very large and clean (5) _____. Students play all kinds of games during their break time. My school is not big, but I love it very much.

V. Read the following passage and do the tasks below (1,75p).

Charles Dickens was one of the greatest writers in English Literature. He was born into a poor family in England. His father was a clerk in an office. It was a good job but he always spent more money than he earned, so he was often in debt. When Dickens was eleven years old, his father was put into prison because he could not pay his debts. At the age of twelve, Dickens was sent to work in a factory labeling bottles for six shillings a week.

When Dickens was sixteen, he worked for a newspaper, and soon became a good journalist. He also wrote many short stories and novels about London’s life. Many of his characters were poor and hungry people. Some of his novels have been translated into many different languages. His two novels “Oliver Twist” and “David Copperfield” are famous all over the world.

A.Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:

1. Which of the following sentences is NOT true ?

A. Charles Dickens was born into a poor family in England.

B. Charles Dickens always spent more money than he earned.

C. His father was put into prison when he was 11 years old.

D. “Oliver Twist” and “David Copperfield” were written by Charles Dickens.

2. The word famous in the second paragraph mostly means________.

A. strange

B. well done

C. well- known

D. unknown

B. Answer the questions:

1. Was Charles Dickens one of the greatest writers in English Literature?

___________________________________________________________

2. How old was he when he worked for a newspaper?

____________________________________________________________

3. What did he write about in his short stories and novels?

___________________________________________________________

VI. Complete the second sentence so that it means the same as the sentence before (1,25p).

1. Nobody has met them since last month.

They ___________________________________________________

2. She watched TV, then she prepared her lessons.

After________________________________________________

3. Get up early or you will miss the first bus.

If you ______________________________________________

4. “We may go sightseeing in Sa Pa next week”. Peter told Mary.

Peter told Mary ________________________________________

5.Although the weather was cold, they still went fishing.

In spite of ___________________________________________

Đáp án kiểm tra giữa kì 2 Anh 9

I. Mỗi câu đúng 0,4.

1T

2F

3T

4F

5F

II. Mỗi câu đúng 0,25.

1. A

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. B

9. B

10. C

III. Mỗi câu đúng 0,25.

1. had

2. discuss

3. has been

4. library

5. schoolyard

V.

A. Mỗi câu đúng 0,5.

1. B 2. C

B. Mỗi câu đúng 0,25.

1. Yes. Yes, he was.

2. He was sixteen./ Sixteen

3. He wrote about London’s life/ About London’s life (in his short stories and novels ).

VI. Mỗi câu đúng 0,25.

1. They haven’t been met since last month.

2. After watching TV, she prepared her lessons.

3. If you don’t get up early, you will miss the first bus./Or If you get up early, you won’t miss the train.

4. Peter told /said to Mary (that) they might go sightseeing in Sa Pa the next week/the following week

5. In spite of the cold weather/ the fact that the weather was cold, they still went fishing.

…………………

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 9 – Đề 4

A. PHONETICS

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0pt)

1. A. used

B. arrived

C. closed

D. liked

2. A. internet

B. invent

C. bucket

D. spend

3. A. watch

B. chemistry

C. latch

D. check

4. A. teach

B. jeans

C. clean

D. instead

5. A. rice

B. pipe

C. fill

D. appliance

B. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. I suggest _____________ off the lights before going out.

A. turn

B. to turn

C. turning

D. turned

2. I lost my pen. I have looked __________ it for all the morning.

A. after

B. for

C. up

D. at

3. She was lazy, _________ she didn’t pass the exam.

A. but

B. since

C. however

D. so

4. You often waste garbage around the school yard, _________?

A. aren’t you

B. you aren’t

C. do you

D. don’t you

5. She felt very __________ because of her good result.

A. happy

B. happiness

C. happily

D. unhappy

6. ____________ she often tells lies, many people believe her.

A. Therefore

B. Because

C. Although

D. However

7. I bought a picture _____________ was very valuable.

A. which

B. when

C. who

D. where

8. She sings and dances ______________.

A. beauty

B. beautiful

C. beautifully

D. beautify

9. If we go on littering, the environment will be seriously ___________.

A. pollute

B. polluted

C. pollution

D. pollutants

10. I suggest we ________ energy-saving bulbs instead of ordinary 100-watt bulbs.

A. to use

B. used

C. using

D. should use

II. Reorder the sentences to make a meaningful dialogue (1.0pt)

1. Just in case the market will be closed and no food will be available.

2. And I think we should buy some canned food, too.

3. Yes, I agree with you. Because there may be a power cut.

4. I think we should buy some matches and candles before a typhoon.

5. What for?

C. READING

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from the Sun.

At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oid or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roofs of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

Questions:

1. Is solar energy an efficient source of power?

2. Where are the solar panels placed?

3. How long can the solar energy be stored?

4. When will cars use solar power instead of gas in Sweden?

5. Is the solar energy used in Vietnam now?

D. WRITING

Use the words or phrases given below to complete a passage about how necessary to celebrate a day for parents. An example (0) is done for you. (3.0 pts)

0. It/ necessary/ have/ celebrate/ our parents.

=> It is necessary to have to celebrate for our parents.

1. Children/ have/ special day to express/ feelings, memories and love/ their parents.

2. We have/ opportunity/ enhance the family traditions/ get together.

3. Sunday/ a day off/ so everybody/ free from work and study.

4. Children/ give their parents/ flowers/ send cards/ make/ special cakes they like.

5. I believe/ idea/ be supported/ and/ it/ be celebrated nationwide.

Đáp án đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 9

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D;

2. C;

3. B;

4. D;

5. C

Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. C;

2. B;

3. D;

4. D;

5. A;

6. C;

7. A;

8. C;

9. B;

10. D

Put the sentences in the dialogue in the correct order. (1.0pt)

4 – 3 – 2 – 5 – 1

Read the passage, then answer the questions below. (2.0pts)

1. Yes. It is.

2. They/ Solar panels are placed on the roofs of a house.

3. It/ The solar energy can be stored for a number of days.

4. Cars will use solar power instead of gas in Sweden by the year 2015.

OR: In Sweden, cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

5. Yes, it is.

Use the words or phrases given below to complete a passage about how necessary to celebrate a day for parents. (3.0pts)

1 – Children should have a special day to express their feelings, memories and love for their parents.

2 – We will have an opportunity to enhance the family traditions and (to) get together.

3 – Sunday is a day off, so everybody is free from work and study.

4 – Children should/can give their parents flowers, send cards and/or make special cakes (that) they like.

5 – I believe my idea will be supported and it will be celebrated nationwide.

……………………..

Mời các bạn tải tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Giáo Dục, Lớp 9

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-giua-hoc-ki-2-mon-tieng-anh-lop-9-nam-2020-2021/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp