Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 75 bài ôn tập về phân số Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm…

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm :

2. Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 75 Vở bài tập Toán 5 tập 2

3. Rút gọn phân số (theo mẫu) :

a. ({4 over 8} = {{4:4} over {8:4}} = {1 over 2})

b.  ({{12} over {18}})

c.  ({{15} over {35}})

d.  ({9 over {12}}) 

4. Quy đồng mẫu số các phân số :

a. ({2 over 3},va,{4 over 5}) MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b.  ({3 over 4},va,{2 over 7}) 

c. ({7 over {10}},va,{{17} over {20}}) 

d. ({2 over 3};{5 over 4},va,{7 over {12}}) 

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”

5. Điền dấu “ > ;

 ({5 over {14}},…,{9 over {14}})

({8 over {12}},…,{2 over 3})

({9 over {10}},…,{9 over {14}})

6. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài giải

1.

2. 

3.

a.  ({4 over 8} = {{4:4} over {8:4}} = {1 over 2})

b. ({{12} over {18}} = {{12:6} over {18:6}} = {2 over 3}) 

c.  ({{15} over {35}} = {{15:5} over {35:5}} = {3 over 7})

d. ({9 over {12}} = {{9:3} over {12:3}} = {3 over 4}) 

4.

a.

(eqalign{
& {2 over 3},và,{4 over 5},,MSC:,3 times 5 = 15 cr
& {2 over 3} = {{2 times 5} over {3 times 5}} = {{10} over {15}} cr
& {4 over 5} = {{4 times 3} over {5 times 3}} = {{12} over {15}} cr} )

b. 

(eqalign{
& {3 over 4},và,{2 over 7},,MSC:,4 times 7 = 28 cr
& {3 over 4} = {{3 times 7} over {4 times 7}} = {{21} over {28}} cr
& {2 over 7} = {{2 times 4} over {7 times 4}} = {8 over {28}} cr} )

c. 

(eqalign{
& {7 over {10}},và,{{17} over {20}},,MSC:,20 cr
& {7 over {10}} = {{7 times 2} over {10 times 2}} = {{14} over {20}} cr
& {{17} over {20}} = {{17 times 1} over {20 times 1}} = {{17} over {20}} cr} )

d.

(eqalign{
& {2 over 3};{5 over 4},và,{7 over {12}},,MSC:4 times 3 = 12 cr
& {2 over 3} = {{2 times 4} over {3 times 4}} = {8 over {12}} cr
& {5 over 4} = {{5 times 3} over {4 times 3}} = {{15} over {12}} cr
& {7 over {12}} = {{7 times 1} over {12 times 1}} = {7 over {12}} cr} )

5.  

 ({5 over {14}}

({8 over {12}} = {2 over 3})

({9 over {10}} > {9 over {14}})

6.

Nếu chia đoạn thẳng từ 0 đến 1 thành 8 phần bằng nhau (như hình vẽ) thì ({1 over 4}) là ({2 over 8},{2 over 4}) là ({4 over 8},) giữa ({2 over 8}) và ({4 over 8}) có một vạch là ({3 over {8.}}) Vậy vạch ở giữa ({2 over 8})  và  ({4 over 8}) là ({3 over {8.}})

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-6-trang-75-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp