Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 5

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 5 bài ôn tập các số tự nhiên đến 100 000 (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 – 4000                                 b) 21000 x 3

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 5

   90000 – (70000 – 20000)                               9000 – 4000 x 2

   90000 – 70000 – 20000                                 (9000 – 4000) x 2

   12000 : 6                                                      8000 – 6000 : 3

Hướng dẫn giải:

a) 6000 + 2000 – 4000

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn

= 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

và ghi: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

9000 – 4000 x 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000Bài 2 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                              b) 56346 + 2854

   28763 – 23359                                 43000 – 21308

    2570 x 5                                         13065 x 4

    40075 : 7                                        65040 : 5

Hướng dẫn giải:

a)                                          

b)                                             


Bài 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 3257 + 4659 – 1300;

b) 6000 – 1300 x 2;

c) (70850 – 50230) x 3;

d) 9000 + 1000 : 2.

Hướng dẫn giải:

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Bài 4 Tìm x

a) x + 875 = 9936                                              b) x x 2 = 4826

    x – 725 = 8259                                                  x : 3 = 1532

Hướng dẫn giải:

a) x + 875 = 9936                                               b) x x 2 = 4826 

  x = 9936 – 875                                                     x = 4826 : 2

   x = 9061                                                              x = 2413

+) x – 725 = 8259                                                  +)  x : 3 = 1532

    x = 8259 + 725                                                       x = 1532 x 3

   x = 8984                                                                  x = 4596

Bài 5:

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

Hướng dẫn giải:

Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 x 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-5-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp