Giải bài 1 ,2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 55 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 55 sgk Toán 5

Bài 1. Tính: 

a) (605,26 + 217,34);            

Bạn đang xem: Giải bài 1 ,2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 5

b) (800,56 – 384,48);                      

c) (16,39 + 5,25- 10,3).

Hướng dẫn giải:

a)                   b) 

c) Cách 1: (16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3= 11,34)

Cách 2:  (16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25= 11,34)


Bài 2 trang 55 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) (x – 5,2 = 1,9 + 3,8)

b) (x + 2,7 = 8,7 + 4,9)

Hướng dẫn giải:

a) (x – 5,2 = 1,9 + 3,8)

    (x – 5,2 = 5,7)

    (x = 5,7 + 5,2) 

    (x = 10,9)

b) (x + 2,7 = 8,7 + 4,9)

    (x + 2,7 = 13,6)

    (x = 13,6 – 2,7)

    (x = 10,9)Bài 3 trang 55 sgk Toán 5

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (12,45 + 6,98 + 7,55);            

b) (42,37 – 28,73 – 11,27).

Giải

a) (12,45 + 6,98 + 7,55= (12,45 + 7,55) + 6,98)

     (= 20 + 6,98)

     ( = 26,98)

b) (42,37 – 28,73 – 11,27= 42,37 – (28,73 + 11,27))

     (= 42,37 – 40)

     (= 2,37)


Bài 4 trang 55 sgk Toán 5

Bài 4. Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được (36km).  Giờ thứ nhất người đó đi được (13,25km), giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất (1,5km). Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được:

       (13,25 – 1,5 = 11,75 (km))

Hai giờ đầu người đó đi được:

     (13,25 + 11,75 = 25 (km))

Giờ thứ ba người đó đi được:

     (36- 25 = 11 (km))

Đáp số (11 km)


Bài 5 trang 55 sgk Toán 5

Bài 5. Tổng của ba số bằng (8). Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng (4,7). Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng (5,5). Hãy tìm mỗi số đó.

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 

Số thứ nhất là: (8 – 5,5 = 2,5)

Số thứ hai là: (4,7 – 2,5 = 2,2)

Số thứ ba là: (8 – 4,7 = 3,3)

Đáp số: (2,5;;  2,2;;    3,3)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-55-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp