Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

0
62
Rate this post

Giải bài tập trang 73 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SGK Toán 5

b)    483 : 35;

c)     91,08 : 3,6;

d)    3: 6,25

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

c) 

d) 


Bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)    (266,22 : 34);

b)    (483 : 35);

c)     (91,08 : 3,6);

d)    (3: 6,25)

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a)    ((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32)

b)    (8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32).

Hướng dẫn giải:

a) ((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32)

    (= 55,2 : 2,4 – 18,32)

    (= 23 – 18,32)

    (= 4,68)

b) (8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32)

    (= 8,64 : 4,8 + 6,32)

    (= 1,8 + 6,32)

     (= 8,12)

Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết (0,5) l dầu. Hỏi có (120) l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có (120) l dầu thì động cơ chạy được trong:

              (120 : 0,5 = 240) (giờ)

                                               Đáp số: (240) giờ

Bài 4: Tìm x:

a) (x – 1,27 = 13,5 : 4,5)

b) (x + 18,7 = 50,5 : 2,5)

c) (x times 12,5 = 6 times 2,5)

Hướng dẫn giải:

a) (x – 1,27 = 13,5 : 4,5)

    (x – 1,27 = 3)

    (x = 3 + 1,27)

    (x=4,27)

b) ( x + 18,7 = 50,5 : 2,5)

    (x + 18,7 = 20,2)

    (x = 20,2 – 18,7)

    (x = 1,5)

c) (  x times 12,5 = 6 times 2,5)

    (x times 12,5 = 15)

    (x = 15: 12,5)

    (x = 1,2)Bài 2 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Tính:

a)     (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b)    8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Hướng dẫn giải:

a)     …= 55,2 : 2,4 – 18,32

           = 23 – 18,32

           = 4,68

b)    ….= 8,64 : 4,8 + 6,32

            = 1,8 + 6,32

             = 8,12


Bài 3 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                               Đáp số: 240 giờ


Bài 4 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5

Tìm x:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c)     X  x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) X x 12,5 = 6 x 2,5

X x 12,5 = 15

X = 15: 12,5

X = 1,2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-73-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp