Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 4

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 131 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{3}+frac{5}{4});                    b) (frac{3}{5}+frac{9}{8});  

c) (frac{3}{4}-frac{2}{7}) ;                   d) (frac{11}{5}-frac{4}{3})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 4

Giải

a) (frac{2}{3}+frac{5}{4}= frac{8}{12}+ frac{15}{12}= frac{23}{12})

b) (frac{3}{5}+frac{9}{8}= frac{24}{40}+frac{45}{40}=frac{69}{40})

c) (frac{3}{4}-frac{2}{7}= frac{21}{28}-frac{8}{28}= frac{13}{28})

d) (frac{11}{5}-frac{4}{3}= frac{33}{15}-frac{20}{15}=frac{13}{15})

Bài 2: Tính:

a) (frac{4}{5}+frac{17}{25});                    b) (frac{7}{3}-frac{5}{6});      

c) (1+frac{2}{3});                       d) (frac{9}{2}-3)

Giải

a) (frac{4}{5}+frac{17}{25}= frac{20}{25}+frac{17}{25}=frac{37}{25})

b) (frac{7}{3}-frac{5}{6}= frac{14}{6}-frac{5}{6}=frac{9}{6})

c) (1+frac{2}{3}= frac{3}{3}+frac{2}{3}= frac{5}{3})

d) (frac{9}{2}-3 = frac{9}{2}-frac{6}{2}=frac{3}{2})

Bài 3: Tìm x:

a) (x+frac{4}{5} =frac{3}{2})                 b) (x+frac{3}{2} =frac{11}{4})

c) (frac{25}{3} -x=frac{5}{6})

Giải

a) (x+frac{4}{5} =frac{3}{2})                                 b) (x+frac{3}{2} =frac{11}{4})   

(x = frac{3}{2} -frac{4}{5} =frac{7}{10})                             (x=frac{11}{4}-frac{3}{2}=frac{5}{4})

 

c) (frac{25}{3} -x=frac{5}{6})

    (x= frac{25}{3} -frac{5}{6}= frac{45}{6})

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) (frac{12}{17} +frac{19}{17}+frac{8}{17});             b) (frac{2}{5} +frac{7}{12}+frac{13}{12})

Giải

a) (frac{12}{17} +frac{19}{17}+frac{8}{17}= frac{12}{17} +frac{8}{17}+frac{19}{17} = frac{20}{17}+frac{19}{17}= frac{39}{17})

b) (frac{2}{5} +(frac{7}{12}+frac{13}{12}) = frac{2}{5} +frac{20}{12} = frac{2}{5} +frac{5}{3}= frac{6}{15}+frac{25}{15}= frac{31}{15})

( Ở đây ta sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lí và nhanh hơn)

Bài 5. Trong giờ học tự chọn lớp 4A có (frac{2}{5}) số học sinh học Tiếng Anh và (frac{3}{7}) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Giải

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

(frac{2}{5} +frac{3}{7}=frac{29}{35}) (số học sinh cả lớp)

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-131-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp