Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 16 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = …………….)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = ……………….)

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = ……………….)

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + {3 over 5} = {7 over 2})

b) (x – {1 over 4} = {1 over 5})

c) (2 – x = {4 over 7})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + {3 over {10}}m = 9{3 over {10}}m)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = {{8 times 2} over {5 times 2}} + {3 over {10}} = {{16 + 3} over {10}} = {{19} over {10}})

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = {{2 times 4} over {3 times 4}} + {{3 times 3} over {4 times 3}} + {{1 times 2} over {6 times 2}} = {{8 + 9 + 2} over {12}} = {{19} over {12}})

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = {{5 times 3} over {6 times 3}} – {{2 times 2} over {9 times 2}} = {{15 – 4} over {18}} = {{11} over {18}})

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = {{21} over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5})

                             (= {{21 times 2} over {10 times 2}} – {{3 times 5} over {4 times 5}} – {{2 times 4} over {5 times 4}})

                             (= {{42 – 15 – 8} over {20}} = {{19} over {20}})

2. Tìm x

a)                                             

(eqalign{
& x + {3 over 5} = {7 over 2} cr
& ,,,,,,,,x = {7 over 2} – {3 over 5} cr
& ,,,,,,,,x = {{29} over {10}} cr} )                 

b)

(eqalign{
& x – {1 over 4} = {1 over 5} cr
& ,,,,,,,x = {1 over 5} + {1 over 4} cr
& ,,,,,,,,x = {9 over {20}} cr} ) 

c)

(eqalign{
& 2 – x = {4 over 7} cr
& 2 – {4 over 7} = x cr
& ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} ) 

3. Viết các số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + {1 over 5}m = 2{1 over 5}m)

b) (12m5dm = 12m + {1 over 2}m = 12{1 over 2}m)

c) (15cm,8mm = {{15} over {100}}m + {8 over {1000}}m = {{158} over {1000}}m)

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học sinh

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-16-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp