Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 44 bài khái niệm số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Cách đọc các số thập phân (theo mẫu)…

Đề bài

1. Cách đọc các số thập phân (theo mẫu)

0,5       : không phẩy năm                          0,2  :………….

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0,7       :………………….                                0,9  :………….

0,02     :…………………..                               0,08  :…………

0,005   :…………………..                               0,009 :…………

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

   

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 

(eqalign{
& 7dm, = ,{7 over {10}}m, = ,0,7m cr
& 9dm, = ,{9 over {10}}m, = ,……….m cr
& 5cm, = ,{5 over {100}}m, = ………m cr
& 8cm, = ,{8 over {100}}m, = ………m cr} ) 

b) 

(eqalign{
& 3mm = {3 over {1000}}m = 0,003m cr
& 4mm = {4 over {1000}}m, = ………..m cr
& 9g = {9 over {1000}}kg = ………………kg cr
& 7g = {7 over {1000}}kg = ……………….kg cr} )

4. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)

m

dm

cm

mm

Viết phân số thập phân

Viết số thập phân

0

9

 

 

({9 over {10}}m)

0,9m

0

2

5

 

……m

…….m    

0

0

9

 

……m

…….m

0

7

5

6

……m

…….m

0

0

8

5

……m

…….m

 

Đáp án

1. Cách đọc các số thập phân (theo mẫu)

0,5       : không phẩy năm                                  0,2    : không phẩy hai

0,7       : không phẩy bảy                                   0,9     : không phẩy chín

0,02     : không phẩy không hai                         0,08   : không phẩy không tám

0,005   : không phẩy không không năm             0,009 : không phẩy không không chín

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a)

(eqalign{
& 7dm, = ,{7 over {10}}m, = ,0,7m cr
& 9dm, = ,{9 over {10}}m, = 0,9m cr
& 5cm, = ,{5 over {100}}m, = 0,05m cr
& 8cm, = ,{8 over {100}}m, = 0,08m cr} )

b)

(eqalign{
& 3mm = {3 over {1000}}m = 0,003m cr
& 4mm = {4 over {1000}}m, = 0,004m cr
& 9g = {9 over {1000}}kg = 0,009kg cr
& 7g = {7 over {1000}}kg = 0,007kg cr} )

4. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)

m

dm

cm

mm

Viết phân số thập phân

Viết số thập phân

0

9

 

 

 ({9 over {10}}m)

0,9m

0

2

5

 

({{25} over {100}})m

0,25m

0

0

9

 

({9 over {100}})m

0,09m

0

7

5

6

 ({{756} over {1000}})m

0,756m

0

0

8

5

({{85} over {1000}})m

0,085m

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-44-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp