Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 50, 51 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({4 over 9}:{5 over 7})                                b) ({1 over 3}:{1 over 4})

    ({5 over 7}:{4 over 9})                                    ({1 over 4}:{1 over 3})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: ({2 over 3}:5 = {2 over {3 times 5}} = {2 over {15}})

a) ({7 over 8}:2)             b) ({1 over 2}:3)             c) ({4 over 3}:5)           d) ({1 over 3}:5)

3. Tính:

a) ({3 over 4} times {5 over 6} – {1 over 6})                            b) ({1 over 2} + {1 over 3}:{1 over 4})

4. Một người bán hàng chia đều ({3 over {10}}) kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

Bài giải

1.

a) ({4 over 9}:{5 over 7} = {4 over 9} times {7 over 5} = {{28} over {45}})       b) ({1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 3} times {4 over 1} = {4 over 3})

    ({5 over 7}:{4 over 9} = {5 over 7} times {9 over 4} = {{45} over {28}})           ({1 over 4}:{1 over 3} = {1 over 4} times {3 over 1} = {3 over 4})                                     

2. 

a) ({7 over 8}:2 = {7 over {8 times 2}} = {7 over {16}})                      b) ({1 over 2}:3 = {1 over {2 times 3}} = {1 over 6})

c)({4 over 3}:5 = {4 over {3 times 5}} = {4 over {15}})                      d) ({1 over 3}:5 = {1 over {3 times 5}} = {1 over {15}})

3.

a) ({3 over 4} times {5 over 6} – {1 over 6} = {{15} over {24}} – {1 over 6} = {{15 – 4} over {24}} = {{11} over {24}})

b) ({1 over 2} + {1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 2} + {1 over 3} times {4 over 1} = {1 over 2} + {4 over 3} = {{3 + 8} over 6} = {{11} over 6})

4. Tóm tắt

Bài giải

Số gam kẹo có trong mỗi túi là:

( 3 over 10) : 3 = ( 3 over 10) x (1 over 3) = (1 over 10) (kg) = 100 (g)

Đáp số: 100g

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-50-51-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp