Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 51 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Đề bài

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 71m 3cm = ………..m

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) 24dm 8cm = ……….dm

c) 45m 37mm = ……….m

d) 7m 5mm = …………..m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m17cm = (2{{17} over {100}})m = 2,17m

a) 432cm = ……………m

b) 806cm = …………..m

c) 24dm = …………..m

d) 75cm = ………….dm

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 417m = …………km

b) 4km 28m = …………..km

c) 7km 5m = ……………km

d) 216m = ………………km

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = …………….m……………..cm

b) 8,2dm = ………………dm……………..cm

c) 6,72 km = ……………m

d) 39,5km = ………….m

Đáp án

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 71m 3cm =  71,03 m

b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m

d) 7m 5mm = 7,005 m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm: 

217cm = 200cm + 17cm = 2m17cm = (2{{17} over {100}})m = 2,17m

a) 432cm = 4,32m

432cm = 400cm + 32cm = 4m32cm = (4{{32} over {100}})m = 4,32m

b) 806cm = 8,06m

806cm = 800cm + 6cm = 8m6cm = (8{6 over {100}})m = 8,06m

c) 24dm = 2,4 m

24dm = 20dm + 4dm = 2m4dm = (2{4 over {10}})m = 2,4m      

d) 75cm = 7,5 dm

75cm = 70cm + 5cm = 7dm5cm = (7{5 over {10}})dm = 7,5dm

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

a) 8km 417m = 8,417 km

b) 4km 28m = 4,028 km

c) 7km 5m = 7,005 km

d) 216m = 0,216 km

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 21,43m = 21m 43cm

b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 6,72 km = 7620m

d) 39,5km = 39 500m

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-51-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp