Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 90 bài tỉ số phần trăm Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn…

Đề bài

1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

a) Tỉ  số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là……………

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là:…………

2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vường là:……………….

     Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là:……………….

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ……………;……………..

    Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là…………….;…………..

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ……………..cây cam

     Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ……………..cây chanh

3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu: 

({3 over 4} = {{75} over {100}} = 75,{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}};,,,,,{{480} over {600}} = {{80} over {100}} = 80{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

a) ({1 over 2} = ……………….)

b) ({3 over 5} = ………………)

c) ({{36} over {200}} = ………………)

d) ({{84} over {300}} = …………..)

4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu: 

(75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}}, = {{75} over {100}} = {3 over 4})

a) 5% = …………………..

b) 10% = ………………..

c) 15% = ……………….

d) 30% = …………………

Đáp án

1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ  số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là ({{94} over {100}})

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là: ({6 over {100}})

2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: ({{300} over {500}})

     Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là: ({{200} over {500}})   

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ({{60} over {100}};,{{40} over {100}})     

    Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 60%40%  

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây cam

     Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 40 cây chanh

3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu: 

({3 over 4} = {{75} over {100}} = 75,{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}};,,,,,{{480} over {600}} = {{80} over {100}} = 80{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

a) 

({1 over 2} = {{50} over {100}} = 50{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

b) ({3 over 5} = {{60} over {100}} = 60% )

c) 

({{36} over {200}} = {{18} over {100}} = 18{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

d) 

({{84} over {300}} = {{28} over {100}} = 28{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

(75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}
kern-0.1em/kern-0.15em
lower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}}, = {{75} over {100}} = {3 over 4})  

a) (5% {rm{ }} = {rm{ }}{5 over {100}} = {1 over {20}})

b) (10% {rm{ }} = {{10} over {100}} = {1 over {10}})

c)  (15% {rm{ }} = {{15} over {100}} = {3 over {20}})

d) (30% {rm{ }} = {{30} over {100}} = {3 over {10}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-90-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp