Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
52
Rate this post

Giải bài bài trang 5 bài ôn tập: so sánh hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: So sánh các phân số theo mẫu…

Đề bài

1. So sánh các phân số theo mẫu

Điền dấu > ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải thích

 ({8 over 9}

(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr
& {{80} over {90}}

                         

({5 over 6}……….{4 over 5})

                           

 

(eqalign{
& {5 over 6} = ……… cr
& {4 over 5} = ………,,,,,,,,,,,;…. cr} )

({3 over 5}…….{{12} over {20}})

                         

({{12} over {20}} = ……….,,,,,,;,…….)

({5 over {12}}……{3 over 4})

                         

({3 over 4} = ……..,;,….)

 

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn.

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé.

ĐÁP ÁN

1. So sánh các phân số theo mẫu

Điền dấu > ;

Giải thích

({8 over 9}

(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr 
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr 
& {{80} over {90}}

({5 over 6} > {4 over 5})

(eqalign{
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}} cr
& {4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}} cr
& {{25} over {30}} > {{24} over {30}} cr} )

                                       

({3 over 5} = {{12} over {50}})

({{12} over {20}} = {3 over 5} = {{3 times 4} over {5 times 4}} = {{12} over {20}})

({5 over {12}}

(eqalign{
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}} cr
& {5 over {12}}

                                        

 

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn

(eqalign{
& MSC = 12 cr
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}};{2 over 3} = {{2 times 4} over {3 times 4}} = {8 over {12}};{5 over {12}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần): ({5 over {12}}

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé

(eqalign{
& MSC = 30 cr
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}};{2 over 5} = {{2 times 6} over {5 times 6}} = {{12} over {30}};{{11} over {30}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: ({5 over 6} > {2 over 5} > {{11} over {30}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-5-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp