Giải bài 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
100
Rate this post

Giải bài tập trang 61 bài nhân số 10, 100, 1000,.. chia cho số 10, 100, 1000,… Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

1. Tính nhẩm:

a)

(eqalign{
& 27 times 10 = ldots cr 
& 86 times 10 = ldots cr 
& 358 times 10 = ldotscr} )
(eqalign{
& 72 times 10 = ldotscr 
& 103 times 10 = ldotscr 
& 1977 times 100 =ldots cr})
(eqalign{
& 14 times 1000 = ldots cr 
& 452 times 1000 = ldotscr 
& 300 times 1000 = ldotscr} )

b)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

(eqalign{
& 80:10 = ldotscr
& 300:10 = ldotscr
& 2000:10 = ldotscr} )

(eqalign{
& 400:100 = ldots cr
& 4000:100 = ldots cr
& 40000:100 = ldots cr} )

(eqalign{
& 6000:1000 = ldots cr
& 60000:1000 = ldots cr
& 600000:1000 = ldots cr} )

c)

(eqalign{
& 64 times 10 = ldots cr
& 640:10 = ldots cr} )

(eqalign{
& 32 times 100 = ldots cr
& 3200:100 = ldots cr} )

(eqalign{
& 95 times 1000 = ldots cr
& 95000:1000 = ldots cr} )

2. Tính:

a)

(eqalign{
& 63 times 100:10 = ldots ldots cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr} )

b)

(eqalign{
& 960 times 1000:100 = ldots ldots cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr} )

c)

(eqalign{
& 79 times 100:10 = ldots ldots cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr} )

d)

(eqalign{
& 90000:1000 times 10 = ldots ldots cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr} )

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

   4500 = …… × 100

   9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = …… × 1000

      800 = …… × 100

        80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

    2020000 = 2020 × ……

    2020000 = …… × 10

Bài giải:

1. 

a)

(eqalign{
& 27 times 10 = 270; cr
& 86 times 10 = 860; cr
& 358 times 10 = 3580; cr} )

(eqalign{
& 72 times 10 = 720; cr
& 103 times 10 = 10300; cr
& 1977 times 100 = 197700; cr} )

(eqalign{
& 14 times 1000 = 14000 cr
& 452 times 1000 = 452000 cr
& 300 times 1000 = 300000 cr} )

b)

(eqalign{
& 80:10 = 8; cr
& 300:10 = 30; cr
& 2000:10 = 200; cr} )

(eqalign{
& 400:100 = 4 cr
& 4000:100 = 40 cr
& 40000:100 = 400 cr} )

(eqalign{
& 6000:1000 = 6 cr
& 60000:1000 = 60 cr
& 600000:1000 = 600 cr} )

c)

(eqalign{
& 64 times 10 = 640; cr
& 640:10 = 64; cr} )

(eqalign{
& 32 times 100 = 3200; cr
& 3200:100 = 32; cr} )

(eqalign{
& 95 times 1000 = 95000 cr
& 95000:1000 = 95 cr} )

2.

a) 

(eqalign{
& 63 times 100:10 = 6300:10 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 630 cr} )

b)

(eqalign{
& 960 times 1000:100 = 960000:100 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 9600 cr} )

c)

(eqalign{
& 79 times 100:10 = 7900:10 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 790 cr} )

d)

(eqalign{
& 90000:1000 times 10 = {mkern 1mu} {mkern 1mu} 90 times 10 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 900 cr} )

3. 

a) 160 = 16 × 10

   4500 = 45 × 100

   9000 = 9 × 1000

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = 8 × 1000

      800 = 8 × 100

        80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

    2020000 = 2020 × 1000

    2020000 = 202000 × 10

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-61-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp