Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
59
Rate this post

Giải bài tập trang 18 bài luyện tập về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây…

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

BM = 14m

CN = 17m

EP = 20m

AM = 12m

MN = 15m

ND = 31m

Bài giải

1.

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

Bài giải

Diện tích hình vuông (1) là :

(5 times 5{rm{ }} = {rm{ }}25{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

(6 times left( {6 + 5} right) = 66{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(left( {7 + 6 + 5} right) times left( {16-5-6} right) = 90({m^2}))

Diện tích mảnh đất là :

(25 + 66 + 90 = 181({m^2}))

Đáp số : (181{m^2})

2.

Hướng dẫn

Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ABM là :

(AM times BM:2 = 12 times {rm{ }}14:2 = 84{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình thang BCNM là :

({{left( {BM + CN} right) times MN} over 2}) (={{left( {14 + 17} right) times 15} over 2} = 232,5,left( {{m^2}} right))

Diện tích hình tam giác CND là :

(ND times CN:2 = 31 times 17:2 ) (= 263,5{rm{ }}({m^2}))

(AD = AM + MN + ND ) (= 12 + 15 + 31 = 58)

Diện tích hình tam giác ADE là :

(EP times AD:2 = 20 times 58:2 = 580({m^2}))

Diện tích khoảng đất là :

(84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160{rm{ }}({m^2}))

Đáp số : (1160{m^2})

 Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-18-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Giải bài tập trang 18 bài luyện tập về tính diện tích Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây…

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 18 Vở bài tập Toán 5 tập 2

BM = 14m

CN = 17m

EP = 20m

AM = 12m

MN = 15m

ND = 31m

Bài giải

1.

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

Bài giải

Diện tích hình vuông (1) là :

(5 times 5{rm{ }} = {rm{ }}25{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

(6 times left( {6 + 5} right) = 66{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(left( {7 + 6 + 5} right) times left( {16-5-6} right) = 90({m^2}))

Diện tích mảnh đất là :

(25 + 66 + 90 = 181({m^2}))

Đáp số : (181{m^2})

2.

Hướng dẫn

Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ABM là :

(AM times BM:2 = 12 times {rm{ }}14:2 = 84{rm{ }}({m^2}))

Diện tích hình thang BCNM là :

({{left( {BM + CN} right) times MN} over 2}) (={{left( {14 + 17} right) times 15} over 2} = 232,5,left( {{m^2}} right))

Diện tích hình tam giác CND là :

(ND times CN:2 = 31 times 17:2 ) (= 263,5{rm{ }}({m^2}))

(AD = AM + MN + ND ) (= 12 + 15 + 31 = 58)

Diện tích hình tam giác ADE là :

(EP times AD:2 = 20 times 58:2 = 580({m^2}))

Diện tích khoảng đất là :

(84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160{rm{ }}({m^2}))

Đáp số : (1160{m^2})

 Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-18-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp