Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 65, 66 SBT Toán 9 tập 1

0
106
Rate this post

Giải bài tập trang 65, 66 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 18: Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau…

Câu 18 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hàm số (y = ax + 3). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a)      Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x;

Bạn đang xem: Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 65, 66 SBT Toán 9 tập 1

b)      Khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2 ).

Gợi ý làm bài:

Đồ thị của hàm số  (y = ax + 3) song song với đường thẳng (y =  – 2x) nên a = -2

Khi (x = 1 + sqrt 2 ) thì (y = 2 + sqrt 2 )

Ta có:

(eqalign{
& 2 + sqrt 2 = aleft( {1 + sqrt 2 } right) + 3 cr 
& Leftrightarrow aleft( {1 + sqrt 2 } right) = sqrt 2 – 1 cr 
& Leftrightarrow a = {{sqrt 2 – 1} over {sqrt 2 + 1}} cr 
& Leftrightarrow a = {{{{left( {sqrt 2 – 1} right)}^2}} over {left( {sqrt 2 + 1} right)left( {sqrt 2 – 1} right)}} cr 
& = {{2 – 2sqrt 2 + 1} over {2 – 1}} = 3 – 2sqrt 2 cr} )     

Vậy (a = 3 – 2sqrt 2 )

 


Câu 19 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

a)      Tìm b;

b)      Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a).

Gợi ý làm bài:

a) Với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 5 , ta có:

(5 + 2.4 + b Leftrightarrow b = 5 – 8 Leftrightarrow b =  – 3)

b) Vẽ đồ thị hàm số (y = 2x – 3)   

Cho x = 0 thì y = -3 . Ta có : A(0;-3)

Cho y = 0 thì x = 1,5. Ta có: B(1,5;0)

Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

 


Câu 20 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1

Biết rằng khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 3 + sqrt 2 )

Gợi ý làm bài:

Khi (x = 1 + sqrt 2 ) thì hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng (3 + sqrt 2 ) nên ta có:

(3 + sqrt 2  = aleft( {1 + sqrt 2 } right) Leftrightarrow aleft( {1 + sqrt 2 } right) = 2 + sqrt 2 ) 

(Leftrightarrow a = {{2 + sqrt 2 } over {1 + sqrt 2 }} = {{sqrt 2 left( {1 + sqrt 2 } right)} over {1 + sqrt 2 }} = sqrt 2 )                       

Vậy (a = sqrt 2 )

 


Câu 21 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số (y = ax + b) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

Gợi ý làm bài:

Vì đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành  tại điểm có hoành độ bằng -2 nên tung độ của giao điểm bằng 0, ta có :

(0 = aleft( { – 2} right) + 2 Leftrightarrow 2a = 2 Leftrightarrow a = 1)

Vậy hàm số đã cho là y = x + 2.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-18-19-20-21-trang-65-66-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp