Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 25, 26 SBT Toán lớp 7 tập 2

0
116
Rate this post

Giải bài tập trang 25, 26 bài 8 cộng trừ đa thức một biến Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 38: Tính…

Câu 38 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) + g(x) với:

(fleft( x right) = {x^5} – 3{{rm{x}}^2} + {x^3} – {x^2} – 2{rm{x}} + 5)

Bạn đang xem: Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 25, 26 SBT Toán lớp 7 tập 2

(gleft( x right) = {x^2} – 3{rm{x}} + 1 + {x^2} – {x^4} + {x^5}) 

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến :

(eqalign{
& fleft( x right) = {x^5} – 3{{rm{x}}^2} + {x^3} – {x^2} – 2{rm{x}} + 5 cr
& Leftrightarrow f(x) = {x^5} + {x^3} – {x^2} – 2{rm{x}} + 5 cr} )

(eqalign{
& gleft( x right) = {x^2} – 3{rm{x}} + 1 + {x^2} – {x^4} + {x^5} cr
& Leftrightarrow g(x) = {x^5} – {x^4} + 2{x^2} – 3{rm{x}} + 1 cr} )

 


Câu 39 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) – g(x) với :

(f(x) = {x^7} – 3{{rm{x}}^2} – {x^5} + {x^4} – {x^2} + 2{rm{x}} – 7)

(g(x) = x – 2{{rm{x}}^2} + {x^4} – {x^5} – {x^7} – 4{{rm{x}}^2} – 1)

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

(eqalign{
& f(x) = {x^7} – 3{{rm{x}}^2} – {x^5} + {x^4} – {x^2} + 2{rm{x}} – 7 cr
& Leftrightarrow f(x) = {x^7} – {x^5} + {x^4} – 4{x^2} + 2{rm{x}} – 7 cr} )

(eqalign{
& g(x) = x – 2{{rm{x}}^2} + {x^4} – {x^5} – {x^7} – 4{{rm{x}}^2} – 1 cr
& Leftrightarrow g(x) = – {x^7} – {x^5} + {x^4} – 6{{rm{x}}^2} + x – 1 cr} )

 


Câu 40 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho các đa thức:     

(f(x) = {x^4} – 3{{rm{x}}^2} + x – 1)

(g(x) = {x^4} – {x^3} + {x^2} + 5)

Tìm đa thức h(x) sao cho:

a) f(x) + h(x) = g(x)

b) f(x) – h(x) = g(x)

Giải

a) f (x)  + h (x) = g (x)

( Rightarrow h(x) = g(x) – f(x) )

  (h(x)= left( {{x^4} – {x^3} + {x^2} + 5} right) – ({x^4} – 3{{rm{x}}^2} + x – 1))

(eqalign{
& h(x) = {x^4} – {x^3} + {x^2} + 5 – {x^4} + 3{{rm{x}}^2} – x + 1 cr
& h(x) = – {x^3} + 4{{rm{x}}^2} – x + 6 cr} )

b) f (x)  – h (x) = g (x)

(eqalign{
& Rightarrow h(x) = f(x) – g(x) cr
& Leftrightarrow h(x) = ({x^4} – 3{{rm{x}}^2} + x – 1) – ({x^4} – {x^3} + {x^2} + 5) cr} )

(eqalign{
& Leftrightarrow h(x) = {x^4} – 3{{rm{x}}^2} + x – 1 – {x^4} + {x^3} – {x^2} – 5 cr
& Leftrightarrow h(x) = {x^3} – 4{x^2} + x – 6 cr} )

 


Câu 41 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho đa thức:     

(f(x) = {a_n}{x^n} + {a_{n – 1}}{x^{n – 1}} + ….. + {a_1}x + {a_0})

(g(x) = {b_n}{x^n} + {b_{n – 1}}{x^{n – 1}} + …… + {b_1}x + {b_0})

a) Tính f (x) + g (x)

b) Tính f (x) – g (x)

Giải

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-38-39-40-41-trang-25-26-sbt-toan-lop-7-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp